English | العربية

עמותת ‘במקום’ מתנגדת להזרמת הכספים למאחז ‘נגוהות’

הודעה לעיתונות, 6 לאוקטובר 2015

החלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד דינה זילבר, כי לא תפעל לבטל הקצאה של 400 אלף שקלים למאחז ‘נגוהות’ אינה מתיישבת עם החלטת היועץ המשפטי לממשלה שקבע כי אין להעביר את הכספים למאחז שלו אין תכנית מתאר מאושרת.

במאחז נבנו למעלה מ- 70 מבנים ללא היתרים, חלק לא מבוטל מהם על ידי משרד השיכון, אך רק 11 מהם קיבלו צווי הריסה – צווים שאין בכוונתה של ישראל לממש. כמו כן סביב נגוהות צמחו מספר מאחזים נוספים, נגוהות מערב בו ישנם למעלה מ- 20 מבנים, אשר חלקם קיבלו צווי הריסה אך אף לא אחד מהם נהרס. בנוסף לכך היה ניסיון, שכשל, להקים שתי נקודות נוספות  בלב שטחים חקלאיים פלסטיניים בסמוך לנגוהות.

לא ייתכן ששרשרת מאחזים אשר הקמתם נעשית בניגוד לחוק תקבל תמיכה כה נרחבת מהרשויות אשר אמונות על שמירת החוק.

אדר’ אלון כהן-ליפשיץ מעמותת ‘במקום’: “זוהי דוגמא נוספת, בוטה במיוחד, של אפליה באכיפה ושל הפרת החוק על ידי זרועות המדינה עצמה. משרד השיכון בונה בתים בניגוד לחוק, ללא יכולת לקבל היתרים בשל העובדה שאין במקום תכנית תקפה, וצווי ההריסה שהוצאו לחלק מהמבנים מהווים מראית עין של אכיפה, משום שלישראל אין כוונה להרוס אף אחד מהמבנים. מנגד ישנם הרבה מאד כפרים פלסטיניים שלא זוכים ליחס המקל אליו זוכה נגוהות הן בהקצאת המשאבים, הן במימוש צווי ההריסה והן בגמישות אל מול החוק. מדובר, אם-כן, באפליה ברורה, בתוספת של התעלמות מהחוק שהממשלה אחראית ליישומו”.

לפרטים נוספים וראיונות:

אלון כהן-ליפשיץ – 052-2457581