English | العربية

עקרונות תכנון עבור הכפר אבו נואר

מסמך עקרונות מיוחד

אפריל 2016

מטרות התכנית היא להציע פתרון תכנוני עבור תושבי הכפר הבדואי אבו נואר, אשר יענה על צורכיהם ויאפשר להם קיום בכבוד ובכפוף לערכים של צדק ושוויון. יעדי התכנית כוללים הסרת איום ההריסה על מבנים בכפר, הסרת האיום על פינוי כפוי של התושבים למקום אחר ויצירת  אפשרות לבנייה ולפיתוח חדשים.

התכנית מציעה דרכים למתן שירותים בסיסיים לתושבים, בעיקר בתחומי החינוך והבריאות; ולהקמת תשתיות חיוניות של חשמל, מים, ביוב ודרכים. התכנית שואפת לאפשר לתושבים להמשיך בעיסוק המסורתי בגידול צאן, אך במקביל ליצור מקורות תעסוקה ופרנסה חדשים.

תכנית זו שואפת להתמודד עם הניסיונות הכושלים של הרשויות בעבר, אשר סברו כי העברת הקהילות הבדואיות לאיתור חדש וריכוזן בו יהוו עבורן פתרון תכנוני הולם.

עקרונות תכנון עבור הכפר אבו נואר – המסמך המלא

מקרא למפה

Abu Nuwwar-Master Plan-A3