English | العربية

ערב עיון: מזרח ירושלים לאן?

ערב עיון במעמד שר הפנים, מר אופיר פז – פינס, התקיים ביום רביעי 8 ביוני 2005, 17:30- 21:30 במכון ירושלים לחקר ישראל, רח’ רד”ק 20, ירושלים.

בחלקו הראשון של הערב נבחנו מדיניות התכנון והריסת הבתים הנהוגה במזרח ירושלים והמלכוד התכנוני בו נתונים תושביה. בחלק השני, תוך מבט לעתיד, הותוו קווים לתכנון ממבט אחר ולהסדרים תכנוניים ואזרחיים, אשר יאפשרו חיים של כבוד לתושבים והמשך התפתחות לעיר.

תכנית הערב:

דברי פתיחה: שר הפנים מר אופיר פז – פינס

מושב ראשון: מלכוד תכנוני – מדוע בונים ללא היתר?

אדר’ נתי מרום – מלכוד תכנוני: מדיניות התכנון והריסות בתים
מר האני עיסאווי, עיסאוויה – מבט מן השטח

מגיבים:
אדר’ אסנת פוסט, מנהלת האגף לתכנון העיר
דר’ מירון בנבנשתי, חוקר ירושלים

מושב שני: מבט לעתיד

נילי ברוך, מתכננת ערים, במקום – תכנית המתאר המקומית החדשה
דר’ חיים יעקובי, במקום – תכנון ממבט אחר – מודל עיסאוויה

מגיבים:
דר’ רמי נסראללה, מכון IPCC
דר’ מאיה חושן, מכון ירושלים לחקר ישראל

הנחייה: אריה דיין, ‘הארץ’

הזמנה ותוכניית הכנס