English | العربية

פרעון

חוות דעת תכנונית

2002

הכפר פרעון, הסמוך לטייבה, מונה כ- 3,000 תושבים. אדמות 26 משפחות, שהן כ – 80% מתושבי הכפר, הן נושא עתירה לבג”צ שהוגשה, בשם בעליהן, בעקבות הקמת מכשול התפר ואזורי ההפרדה ב – 2002. אדמות אלה מהוות כ- 60% מהאדמות החקלאיות של הכפר, ובהן נטועים כ – 80% מעצי הזית שלו. הכפר סבל בעבר מהפקעת קרקעות שהיו בבעלות תושביו לטובת כביש, שלא שירת את תושבי הכפר אלא ישובים יהודיים באזור. אותו כביש (557) היווה מכשול פיסי מגישה לחלק מאדמות הכפר והפחית בכך את ערכן כאדמות חקלאיות וכעתודות קרקע. העתירה הוגשה בעניין התוואי המוצע של מכשול התפר אשר מפקיע קרקעות אלו ומהווה חיץ בין הכפר לבין מטעיו ושדותיו. כל גישה לשטח החקלאי תדרוש מעבר של מחסום צה”ל על כל המשתמע מכך. המכשול המוצע מורכב מגדר מעכבת, תעלה למניעת מעבר רגלי ורכוב ודרך פטרולים. זאת במרחק של כ 250 – 350 מ’ מתוואי כביש 557.

חוות הדעת

‘במקום’ הגישה חוות דעת נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים וטענה כי: לאור בחינת הטופוגרפיה באזור, ובניגוד לטענת מערכת הביטחון, המכשול אינו שולט טופוגרפית בעיר טול כרם. ניתן להגדיל את כושר העיכוב וההתרעה של המכשול, בתמורה להקטנת מרחב הביטחון, ועדיין לשמור על אותה רמת קושי למעבר באותה גזרה (ראו בהמשך הצעה לפתרון חלופי). ניתוק הכפר פרעון מאדמותיו, על ידי מכשול חוצץ בינו לבין השטחים המעובדים, מהווה פגיעה משמעותית נוספת בפרנסת תושביו העולה על הפגיעה הנגרמת מאובדן רצועת השטח עצמה, הנתפסת על ידי מרחב הביטחון.

הצעה חלופית

מתוך הנחה כי מערכת הביטחון תעמוד בכל מקרה על קיומו של מכשול באזור, הציעה במקום צורת ותוואי מכשול חלופיים בקטע טייבה – פרעון: הוצע מכשול בתוואי צמוד לכביש 557 ולא במרחק של כ- 250 מ’ ממנו כפי שהוצע על ידי מערכת הביטחון. על מנת להתגבר על הנחיתות הטופוגרפית של הכביש ניתן להקים מכשול תפר מורכב, הכולל לדוגמה חפיר וגדר לפי הדרוש על פי שיקולים בטחונים. רוחב מכשול מסוג זה יגיע עד כ- 50 מ’ משולי כביש 557 (להבדיל מרוחב של כ- 20 מ’ על פי הצעת מערכת הביטחון), אך מיקומו במרחק רב יותר מהכפר יקטין את הפגיעה באדמות הכפר ובפרנסת תושביו.

תוצאות

למרות הטיעונים התכנוניים, וכצפוי – העתירה נדחתה. תושבי הכפרים מנותקים מאדמותיהם, אולם על פי החלטת בג”צ הם יכולים להגיע אליהן על פי אישור מיוחד.