English | العربية

פתחת ניצנה

התנגדות להקמת יישוב חדש

מרץ 2010

‘במקום’ הגישה התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום בנוגע לתכנית מתאר מקומית פתחת ניצנה. תכנית המתאר מבקשת, הלכה למעשה, להקים נקודת התיישבות חדשה בסמוך ל4 יישובים בעלי אופי כפרי ולכפר חינוכי.

התנגדותה של ‘במקום’ לתכנית נובעת מעמדה עקרונית כי יש להעדיף חיזוק וציפוף של יישובים קיימים על פני הקמת התיישבויות חדשות, בהתאם למדיניות התכנון הארצית (תמ”א 35).

כמו כן, התגלע פגם פרוצדורלי בתהליך קידום התכנית, דבר המצריך מניעת הפקדתה.

ב 26.7.10 הציגו נציגי ‘במקום’ את התנגדותה לתכנית בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום.

פתחת ניצנה – התנגדות, PDF