English | العربية

צו הריסה מנהלי

צו הריסה מנהלי מוצא על ידי יו”ר ועדת התכנון המחוזית או יתר ועדות התכנון המוסמכות, כאשר מוקם בנין ללא היתר או בנין אשר  חורג מהיתר או מתכנית. הצו כולל תצהיר של רשות התכנון והוא מודבק על הקיר החיצוני בבנין או במקום הנראה לעין. דרישתו: להרוס, לפרק או לסלק את המבנה. צו הריסה מינהלי ניתן לביצוע  תוך 24 שעות מיום הדבקתו אם מדובר במבנה ללא היתר, בכל מקרה אחר – תוך 72 שעות. כדי לבטל או לעכב הריסה, יש לפנות בדחיפות לבית משפט השלום בבקשה מתאימה. הצו יבוטל אם יוכח שהבית היה מאוכלס למעלה מ-31 ימים, הבניה הסתיימה לפני  יותר מ-60 יום, או שהמצאתו של הצו לא הייתה כדין.

אסור לבצע  את הצו אם חלפו 30 יום מיום הגשת התצהיר שנלווה לצו, או אם  חלפו 30 יום מיום שבית המשפט דחה את הבקשה לביטול הצו. בית המשפט יכול להאריך את תוקף הצו ל-30 ימים נוספים אם מצא  לנכון. על החלטת בית המשפט ניתן להגיש ערעור לבית המשפט  המחוזי. במסגרת הערעור יש לבקש בקשה לעיכוב ביצוע ההריסה  עד למתן החלטה בערעור.

פרטים נוספים בדף המידע “צוי הריסה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב