English | العربية

צירוף ההתנחלות קדר למעלה אדומים

התנגדות

2008

משרד הפנים מינה ועדת חקירה לבחינת בקשתם של תושבי התנחלות קדר, הכלולה במועצה האזורית גוש עציון, לצרף את יישובם אל תחום השיפוט של עיריית מעלה אדומים. ביולי 2008 הגישה ‘במקום’ התנגדות למהלך המבוקש.

בהתנגדות הועלו הטיעונים הבאים:

  1. צירוף ההתנחלויות קדר ומעלה אדומים נעשה לשם הרחבת העיר: צירוף קדר מהווה צעד ראשון במימוש תכנית האב למעלה אדומים. על-פי תכנית האב, מעלה אדומים תורחב דרומה והאוכלוסייה שבה כמעט תוכפל. מאחר שתכנית אב איננה מסמך סטטוטורי, לא מתקיים הליך של התנגדויות בטרם אישורה. התבססות על תכנית האב – בין אם לצורכי בנייה ובין אם לצורך הגדרת הגבולות המוניציפליים של היישובים במרחב – עוקפת בפועל את ההליך התכנוני, המחייב הפקדה ומתן הזדמנות להתנגד. 
  2. העדר רצף טריטוריאלי של ממש של אדמות מדינה בין מעלה אדומים לבין קדר מעלה בעיות חוקיות ותכנוניות קשות: חלק גדול מהשטחים המשתרעים בין קדר לבין מעלה אדומים הם קרקעות פלסטיניות פרטיות, שלא ניתן לכלול אותן בתחום השיפוט של התנחלות. בנוסף, במרחב זה של מדבר יהודה מתגוררים דרך קבע מאות תושבים בדואים זה עשרות שנים. תכנית האב של מעלה אדומים מתעלמת לחלוטין מהתושבים הבדואים בתחומה. הכרה בתכנית האב והסכמה להרחבת גבולותיה של מעלה אדומים תגרור הפרת זכויות האדם של האוכלוסייה הבדואית. 
  3. אופן ניצול הקרקע ואוכלוסיית היעד: התנחלות מעלה אדומים יושבת על שטח גדול ואינה זקוקה לשטחים נרחבים נוספים. התושבים הפלסטינים שבשטחי C זקוקים להם יותר. 
  4. קביעת עובדות בשטח לקראת דיון בבג”ץ בתוואי מכשול ההפרדה: קיים חשש שמא היוזמה לצירוף קדר למעלה אדומים באה דווקא בעיתוי זה, משום שנועדה להשפיע על תוצאותיו של דיון המתנהל בבג”ץ על תוואי מכשול ההפרדה באזור. 
  5. פגמים בהליך פרסום דבר הקמתה של ועדת החקירה: דבר קיומה של ועדת הגבולות פורסם בעיתונות העברית בלבד. על ידי פרסום ההודעה רק בעברית נשללה באופן לא ראוי זכותם של תושבי האזור הפלסטינים, שעלולים להיות מושפעים לרעה משינוי הגבולות המוניציפליים במקום, להתנגד.

התנגדות לצירוף קדר למעלה אדומים, PDF