English | العربية

צפיפות

מספר יחידות הדיור שניתן לבנות בשטח נתון. נהוג לבטא את הצפיפות במספר יחידות דיור לדונם. במגרש ששטחו 500 מ”ר, ושמותר לבנות בו חמש דירות, הצפיפות היא עשר יחידות דיור לדונם.