English | العربية

קבוצת תושבי לוד יחד עם עמותת ‘במקום’ מתנגדים לתכנית המתאר המקומית הכוללת לעיר לוד

הודעה לעיתונות, 8 באוקטובר 2015

ביום ראשון, 11.10.2015, התקיים  בוועדה המחוזית מרכז הדיון בהתנגדויות לתכנית מתאר מקומית כוללת לעיר לוד לשנת 2030 – תכנית מס’ לד/10000. בין המתנגדים נמצאת קבוצה של פעלים חברתיים ערבים וחברי מועצה, אשר הסתייעו בעמותת ‘במקום’, מתכננים למען זכויות תכנון.

בנוסף להתנגדות זאת, הוגשו מעל 700 התנגדויות של תושבים ערבים אשר מוחים אף הם נגד תכנית מתאר אשר אינה מתאימה לצרכים שלהם ולדעתם עלולה ליצור מהדורה חדשה של אפליה תכנונית כפי שקיים בעיר מזה שנים רבות.

על-פי התכנית המוצעת, יותר ממחצית משטח העיר לוד מוגדר כ-“אזור להתחדשות עירונית”. לאור הניסיון הקיים בארץ, מתעורר החשש שהכלי המרכזי ואף הבלעדי לקידום תהליכים של התחדשות עירונית יהיה באמצעות פרויקטים של “פינוי-בינוי”. מדובר בדרך פעולה קיצונית המביאה להרס לא רק של המרקם הפיזי הקיים, אלא גם של המרקם החברתי.

כמו-כן, בכל הנוגע לתושביה הערבים של לוד, התכנית מציבה תחזיות דמוגרפיות בלתי ראליות ופתרונות דיור שאינם תואמים את אופי האוכלוסייה והצרכים שלה. התכנית מבוססת על תחזית אוכלוסייה מוטעית לפיהן חלקה של האוכלוסייה הערבית תרד ביחס לחלקה של האוכלוסייה היהודית. לפיכך, צפוי מחסור חמור ביחידות דיור ומבני ציבור מתאימים. לפיכך, המתנגדים מבקשים לתקן את תחזיות האוכלוסייה לפי פילוח נכון ולעדכן את הפרוגרמה לצרכי ציבור, בעיקר את ההתייחסות למוסדות חינוך עבור האוכלוסייה הערבית בעיר.

עבד שחאדה, פעיל ציבור ומנהל משרד שתי”ל בלוד: “לא ייתכן שתאושר תכנית המבוססת על הערכת חסר של מספר התושבים הערבים ואינה ממציאה פתרון לבעיות הדיור והפיתוח. ניאבק כדי שהתוכנית החדשה והעדכנית תחולל את השינוי הנחוץ ולא תהווה מהדורה חדשה של אפליה תכנונית ישנה”.

סזאר יהודקין, מתכנן ערים, עמותת ‘במקום’: “במשך שנים רבות הפיתוח המקומי בעיר לוד התנהל ללא תכנית מתאר מעודכנת ולכן נגרמו בעיות ומפגעים תכנוניים רבים. כעת דנים בתכנית מתאר חדשה, אשר למרות המאמצים שהושקעו בה קשה למצוא כלים מעשיים ליישום התהליכים הנרחבים להתחדשות העירונית המוצעים בה, ומצד שני היא אינה נותנת פתרונות מגורים מלאים עבור האוכלוסייה הערבית בעיר, שמהווה כשליש מכלל תושביה”