English | العربية

קהילות בדואיות תחת איום בנגב

מיני אתר חדש לבמקום בשיתוף עדאלה מציג מפה אינטראקטיבית של קהילות בדואים בנגב המצויות תחת איום מתמשך של עקירה כפויה ונישול. האתר נבנה על-ידי במקום בשיתוף פעולה עם עדאלה. למפה שלושה חלקים עיקריים: 1) סקירה של כל הכפרים הבדואים בנגב 2) מיפוי הכפרים המצויים תחת איום מיידי של עקירה 3) מיפוי מפורט של תכניות והתשתיות המקודמות כעת על-ידי המדינה, המובילות לעקירת הבדואים ומיטיבות אך ורק עם האזרחים היהודים. האתר באנגלית.