English | العربية

תכנון מתחמים מועדפים לדיור בותמ”ל – עמדת במקום

מטרות החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע”ד-2014 הן הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור, יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך ויצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מוזל (סע’ 1 לחוק). לשם השגת מטרות אלה מאפשר החוק לקדם באופן מהיר יחסית תכניות בניה בצפיפות גבוהה בסביבה עירונית. לצורך כך הוקמה ועדת תכנון מיוחדת ברמה הארצית – הוועדה הארצית לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ”ל) – ובמסגרתה מקודמות תכניות מתאר למתחמים מועדפים (תמ”ל) עבור שכונות חדשות שברובן נערכות על קרקע חקלאית בשולי או מחוץ לערים קיימות.

להערכתנו, ההחלטה על העברת תכנון שכונות מגורים ממחוזות התכנון ומהרשויות המקומיות אל הוועדה הארצית הינה החלטה שגוירה. זאת מכיוון שתכנון מקומי המכיר את תושבי הרשות המקומית ואת נטיותיהם וצרכיהם עדיף עשרת מונים על פני תכנון ממשלתי מרוחק. החלטה זו עומדת בניגוד לעמדת עמותת במקום בנוגע לצורך בתכנון תוך מותאם תושבים כפי שנוסח במסמך מיפוי חברתי לקראת התחדשות עירונית.

בנוסף, ההחלטה להצמיד לרשויות מקומיות שרבות מהן מוחלשות, רובעי מגורים חדישים מהווה פגיעה ישירה ביכולת של אותן רשויות לחדש את מרכזי הערים ואת השכונות הוותיקות. בעבר נערכו ניסיונות לחזק ערים באמצעות בנייתן של שכונות לוויין “איכותיות” במטרה למשוך אל אותן ערים אוכלוסייה חדשה, חזקה וצעירה. הניסיון הוכיח כי בניית שכונות אלה לא תורמת כלל לפיתוח גרעין עירוני תוסס וחיוני, אלא כי ההפך הוא הנכון. התושבים הוותיקים החזקים, כמו גם התושבים החדשים, מעדיפים להתגורר בשכונות החדשות ואילו מרכזי העיר ההיסטוריים מתרוקנים מתושבים ומשימושי קרקע מגוונים, וכתוצאה מכך מתפוררים מבחינה פיזית וחברתית.

מסיבות אלה הגישה עמותת במקום התנגדויות למספר תמ”ליות סביב העיר לוד:

ב 20 ביולי 2017 הגשנו התנגדות לתמ”ל/1053 ‘לוד-רובע מערבי’. לקריאה כאן

התכנית נמשכה לפני שהתקיים דיון בעניינה ובמקומה באוגוסט 2018 הופקדה תכנית חלופית – תמ”ל/1087 ‘לוד – רובע מערבי’. ביטול התכנית היה חלק ממאמץ למנוע את התנגדות מושב ניר צבי לתכנית השכונה שמוקמה על האדמות החקלאיות שברשותו. כדי לשכנע את המושב להסכים לתכנית כללה תמל/1087 בנוסף לרובע העירוני העצום גם שכונת וילות קטנה בתוך המושב. את תגובת במקום למשיכת התכנית קראו כאן.

ב 20 בספטמבר 2018 הגשנו התנגדות גם לתמ”ל/1087 ‘לוד-רובע מערבי’. כאן

ב-14 באוגוסט 2018 הגשנו התנגדות לתכנית לווין נוספת בעיר לוד – תכנית מועדפת לדיור מס’ תמ”ל/1064

מתחמי בן שמן ובית הקשתות, לוד. לקריאה כאן.

להרחבה על העיר לוד קראו גם –  לוד – הערות לתכנית המתאר