English | العربية

קידום תכנון הולם ופיתוח בכפרים הבדווים המוכרים בנגב

logo2higher resolution

הפרויקט במימון האיחוד האירופי.  התוכן כולו באחריות עמותת במקום בלבד ואינו משקף את השקפות האיחוד האירופי

פרויקט, 2014

בעשור האחרון השקיעה המדינה מאמצים רבים בהסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. בנוסף לעיירות הבדואיות הוכרו, לאחר לחץ ציבורי ובהדרגה, 11 כפרים. הממשלה הקצתה תקציבים גדולים להכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות לכפרים אלה, הקימה מערכת ארגונית ומינהלית ענפה שאחראית עליהם והשקיעה בהם כספי פיתוח רבים, בעיקר בהקמת בתי ספר ובסלילת כבישי גישה אליהם. על רקע מאמצים אלה בולטת העובדה, שמבין 11 היישובים שהוכרו ב 15- השנים האחרונות, רק בכפר אחד נעשה פיתוח פיזי, וגם שם מדובר בפיתוח חלקי בלבד. בכל היישובים האחרים, בהם כפרים שהוכרו כבר בסוף המאה ה- 20 , לא בוצע פיתוח ומצבם דומה לזה ששורר בכפרים שלא הוכרו ולא תוכננו, רוב רובם של תושבי הכפרים שהוכרו מנותקים מתשתיות בסיסיות כמו חשמל, מים וביוב. למרות שלכל היישובים הללו אושרו תכניות מתאר, תושביהם אינם יכולים לקבל היתרי בנייה — לא למבני קבע ולא למבנים זמניים. בפועל, התכנון שנעשה אינו ממומש. כתוצאה מכך, תושבי הכפרים נתונים תחת לחצים אדירים בהעדר אפשרות לקבל היתרי בנייה ולבנות כחוק, כל בנייה חדשה נמצאת תחת איום של הריסה.

במקום מקדמת תכנון הולם ופיתוח לכפרים הבדווים המוכרים, באמצעות:

  • מתן סיוע תכנוני מעשי – כדי לקדם פתרונות תכנון לבעיות ספציפיות. באמצעות סיוע זה, וכן בסנגור ובעת הצורך אף התערבות משפטית, אנו מקדמים תכניות הנותנות מענה לצרכים הקהילתיים החיוניים ומאפשרות הכשרה חוקית של בתים קיימים, הגנה מפני איומי הריסות, חיבור לתשתיות חיוניות, מתן שירותים ואפשרויות פיתוח עתידיות.
  • עריכת מחקר מקיף, ראשון מסוגו – בנוגע לסיבות המונעות את ישומן של תכניות מאושרות ופיתוח כפרים בדווים מוכרים. הדוח מספק למקבלי ההחלטות, אנשי מקצוע ולקהילה הבדווית ידע וכלים הכרחיים לקידום פיתוח, כולל היתרי בנייה, תשתיות ושירותים.
  • סיוע אינטנסיבי בתחום בניית היכולות – לקהילה הבדווית, כדי שיוכלו לשאת ולתת עם הרשויות בטווח הארוך.
  • סנגור והעלאת מודעות – בקרב מקבלי ההחלטות ואנשי מקצוע בתחום התכנון.