English | العربية

קראים, פלסטינים, נוצרים, אדריכלים, סוחרים ומורי דרך נגד הרכבל לכותל

המתנגדים טוענים כי הרכבל יפגע בנוף ובמסחר בעיר העתיקה וכי התוכנית מקודמת שלא כדין. הקמת הרכבל תחייב קירוי בית קברות קראי, שיביא לחילולו