English | العربية

קרית המודיעין

התנגדות

פברואר 2011

‘במקום’ הגישה ביחד עם תושבים מאופקים, ירוחם וערד, התנגדות לתיקון 74 לתכנית המתאר למחוז דרום, אשר נועד לאפשר את הקמתו של בסיס צבאי חדש בשם “קריית המודיעין” באזור צומת שוקת בנגב.

ההתנגדות לתכנית להקמתה של “קריית המודיעין” מתבססת על מספר טיעונים, ביניהם היעדר תהליך בחינת חלופות למיקומו של הבסיס, אופן חלוקת המשאבים (הון חומרי ואנושי) במרחב אשר ימנע מרשויות מקומיות מוחלשות בדרום ליהנות מאותם משאבים שהמדינה תשקיע בנגב ושיגיעו לאזור בעקבות השקעה זו, פגיעה בתושבי הישוב הבדווי לקיה ועיכוב התכנית להרחבתו וכן פגיעה באוכלוסייה הבדווית המתגוררת בשטח המיועד להקמת הבסיס החדש.

במרץ 2012 הגישה ‘במקום’, בשיתוף עם משפחות בדוויות, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, ו’עדאלה’  התנגדות נוספת.