English | العربية

קרית מנחם ועיר גנים

סדנת תכנון בהשתתפות הציבור

2005

רקע

שכונות קריית-מנחם ועיר גנים מהוות יחידה גיאוגרפית אחת הממוקמת בקצה הדרום מערבי של ירושלים, ואוכלוסייתן מונה כ-15,000 נפש. האוכלוסייה מגוונת ובה תושבים ותיקים, עולים חדשים מאתיופיה ומברית-המועצות לשעבר אשר רובם מרקע סוציו-אקונומי חלש. השכונות מאופיינות בבנייה צפופה לא גבוהה (עד כ-6 קומות) כאשר מספר רב של בתי מגורים, במיוחד השיכונים, מאיכות נמוכה ובמצב ירוד. ייחוד השכונה הוא סמיכותה למכלול שטחים פתוחים המייצגים את העורף החקלאי של ירושלים הקדומה.

שיתוף הציבור בהליכי התכנון

‘במקום’ הציגה בפני תושבי השכונה את תכנית המתאר החדשה של ירושלים, תכנית מתאר ירושלים 2000. ניסינו להציג את תכנית המתאר החדשה באופן פשוט וברור, כך שגם תושבים ללא ידע תכנוני יבינו את עיקריה ויוכלו להגיב לתוכנה. בנוסף לזאת, פעלנו להעביר כמה שיותר מידע על ההשלכות החברתיות האפשריות של התכנית על אורח חיי התושבים. ניסינו להגיע לציבור רחב והטרוגני ככל שניתן היה כדי שנגיע לשיקוף מושכל של רצונות התושבים. התייחסויות אלו רוכזו במינהל הקהילתי והוגשו כדו”ח תגובות למתכנני תכנית המתאר. מפגשים עם התושבים התקיימו במספר הקשרים:

 1. כנס תושבים במינהל הקהילתי.
 2. חוגי בית בבתי התושבים לפי אזורים בשכונה.
 3. חדר מידע במינהל הקהילתי.
 4. דף מידע ושאלון לציבור התושבים.

בפורומים האלו הצגנו את תשריטי תכנית המתאר, מסמכי המדיניות והמסמכים המחייבים. למשתתפים הוסבר איך התכנית נוגעת לשכונתם ושאלותיהם נענו. במהלך שלושת חודשי הפעילות מעל מאה תושבים לקחו חלק, נתנו מדעתם והביעו עמדה ביחס לתכנית המתאר.

תוצאות

הנקודות העיקריות שהועלו על ידי תושבי קריית-מנחם ועיר גנים:

  1. אזור חיפוש לבנייה גבוהה של עד 18 קומות. התושבים הביעו חשש ממתן אפשרות לבינוי אקראי ומאסיבי לגובה והדגישו כי בראש ובראשונה ציפוף/התחדשות השכונה צריכה להיות לרווחת התושבים הקיימים, ולא כמענה לצרכי העירייה/היזמים.
  1. בינוי בשטחים הפתוחים הגובלים בשכונה. התושבים התנגדו נחרצות לתכניות הבנייה המאסיביות במערב ירושלים והדגישו את חשיבות שמירת רציפותם ונגישותם של השטחים הפתוחים הגובלים בשכונות.
  1. הקמת מרכז חיים (מרכז המאגד מגוון שירותי ציבור בפאתי השכונה). התושבים לא שללו לחלוטין את היתרונות הנובעים מהתפיסה שבריכוז שירותי הציבור, אך מדגישים כי הקצאת שטחים ציבוריים המיועדים לאוכלוסיות של ילדים, צעירים וקשישים, צריכה להיות בנגישות מיידית ככל האפשר למקום המגורים ולא יכולה להתממש במיקומו הנוכחי של מרכז החיים.
 1. כביש הטבעת המערבי. במסלולו המוצע, תושבי השכונה מתנגדים נחרצות לסלילתו של כביש הטבעת המערבי ומביעים חשש מהפגיעה האפשרית באיכות חייהם כתוצאה מקרבתו לקצה הדרום מערבי של השכונה.

סיכום

נראה כי הצלחנו להעביר מידע רב על עיקרי תכנית המתאר החדשה בצורה ברורה ונרחבת. מספר רב של נקודות עלו לדיון ציבורי ויתרונותיהן נדונו אל מול חסרונותיהן, לצורך גיבוש העמדה השכונתית. כל זאת למרות שתושבים רבים נתקלו בקשיים להתייחס לתכנית שחלה על כל תחום השיפוט העירוני ואינה מתייחסת באופן מפורט לשכונתם. כך התאפשרה כתיבת דו”ח שהתבסס על אינטגרציה רחבה של רצונות וחששות תושבי השכונות. בסוף התהליך הורגש כי שיתוף הציבור העלה נושאים שלא ניתן היה לתת עליהם מענה במסגרת תכנית המתאר. בעקבות כך, נציגי התושבים הביעו את רצונם לקדם תכנון מפורט לאזור המצומצם של קריית-משה, עיר גנים וגבעת משואה. בנוסף, התושבים החלו לגלות עניין ומעורבות והם מצפים ומקווים כי הערותיהם יוטמעו בתכנית המתאר החדשה.