English | العربية

קרקע בהליך הסדר בירושלים המזרחית – מפת מעקב

מדינת ישראל התחילה בהליך הסדר קרקע בירושלים המזרחית, לראשונה מאז 1967. הסדר קרקע הוא הליך של בירור הזכויות בקרקע מסוימת, מדידה וקביעה מדויקת של גבולותיה ורישום בפנקס הזכויות (“טאבו”). המהלך צפוי להשפיע על כל בעלי הקרקע והמתגוררים בה.

המיפוי באתר זה עוסק בגושים הנמצאים בהליך הסדר,  שטחם והסטטוס שלהם. המיפוי משלב מספר שכבות מידע גאוגרפי על בסיס  האתר הממשלתי, פרסומים רשמיים של מדינת ישראל ב”ילקוט הפרסומים” ומידע שנמסר במסגרת בקשת חופש מידע.