English | العربية

רכמה

עקרונות מנחים לתכנון ופיתוח היישוב

אפריל 2010

רכמה – בעקבות פניית ועד היישוב הבדווי רכמה, הסמוך לירוחם, התקיימה ב 2009 סדנה של תושבי הכפר ושל ‘במקום’, במטרה לגבש ולנסח עקרונות מנחים לתכנון ופיתוח היישוב, לקראת הכרה ממשלתית בכפר ותחילת תכנונו כיישוב קבע.

במסגרת פעילות זו התקיימו מספר מפגשים משותפים לתושבי הכפר, פגישות וביקורים פרטניים בכל מתחמי המשפחות, למידה משותפת של הצרכים של אוכלוסיית הכפר, והצגת חלופות תכנוניות שונות היכולות לענות על צרכים אלו. בסיום הפעילות המשותפת, נוסח מסמך המסכם את עקרונות התכנון כפי שגובשו בתהליך המשותף, ומציג מסגרת תכנונית ליישוב קבע עבור תושבי רכמה, אשר תענה על צרכיהם הנוכחיים ותבטיח את פיתוחו העתידי של הכפר.

מסמך זה נכתב מתוך תקווה כי אכן יש כוונה ממשית של הממסד התכנוני בישראל למצוא פתרון תכנוני הולם לאוכלוסיית רכמה, תחושה שקיבלה חיזוק משמעותי עם פרסום מסקנות ועדת גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, אשר המליצה על “הקמת התיישבות חדשה באזור ירוחם (רחמה)” (סעיף 116 בדו”ח הועדה) ומתוך תפיסה כי בכדי שפתרון זה יהיה בר מימוש, על התכנון להתייחס לצרכים, לרצונות וליכולות של תושבי המקום, כפי שהם עצמם מבטאים אותם.

המסמך המלא, PDF

“לעבור כמו שאנחנו” – מאמרה של שולי הרטמן, שהתפרסם בבטאון איגוד המתכננים בנובמבר 2010