English | العربية

שבט הדאלין

חוות דעת תכנונית, חוות דעת אנתרופולוגית

2006

ב 2006 פנו בני שבט הדאלין ל’במקום’ באמצעות עמותת ‘שומרי משפט- רבנים למען זכויות אדם’, אשר הגישה בשמם עתירה לבית המשפט העליון כנגד צווי הריסה שהוצאו למבני מגורים, שירותים ומבני ציבור ביישוב.
צוות ‘במקום’ ביקר בהדאלין, וכתוצאה מעבודתם ביישוב, נכתבו שתי חוות דעת המביאות יחדיו הן ניתוח תכנוני פיסי והן ניתוח חברתי – תרבותי ביחס למרחב המדובר, תוך שילוב של ידע מקומי ומקצועי מתחום התכנון והחברה גם יחד. שתי חוות הדעת מתייחסות למרחב הדרוש לבני השבט ומציינות את המרכיבים הדורשים התייחסות טרם כל הליך תכנוני שיעשה עבור תושבי היישוב.
חוות הדעת התכנונית מנתחת את המצב התכנוני הקיים בגדה המערבית ובשטח C תוך התמקדות ביישוב של בני שבט הדאלין. כמו כן היא ממפה את צרכי התושבים וממליצה על פתרונות תכנוניים ראויים. בכדי להדגיש את המדיניות התכנונית המפלה, מציגה חוות הדעת השוואה בין המצב התכנוני הלקוי של הכפרים הפלסטיניים לבין המצב התכנוני המוסדר של ההתנחלות כרמל, הנמצאת במרחק קצר מהיישוב של בני שבט הדאלין.
חוות הדעת הסוציולוגית אנתרופולוגית סוקרת את מרחב המגורים והמחייה של שבט הדאלין, שמבטא במידה רבה את אורח החיים וחלוקת התפקידים החברתיים הייחודית לחברה הבדואית. דגש מושם על חשיבות שטחי המרעה ובארות המים לחיי השבט, המנסים לשרוד במסגרת מגבלות התנועה המוטלות עליהם על ידי השלטון הישראלי. כמו כן, ישנה התייחסות ספציפית למקומה של האישה בחיים הכלכליים והחברתיים של השבט וכיצד הדבר משפיע על המבנה הפיזי של היישוב.
חוות הדעת מתבססות על סיורים בשטח להכרת המרחב ועל מפגשים עם התושבים, שכללו שהייה של מספר ימים ביישוב, לצורך הכרות מעמיקה יותר.
בנוסף, נאספו נתונים מתוך מסמכים מחקריים, מצילומי אוויר של השטח, ממיפוי גיאוגרפי וטופוגרפי ובחינת המצב התכנוני של האזור ומתצהירי התושבים.

הדאלין – חוות דעת תכנונית, PDF

הדאלין – חוות דעת אנתרופולוגית, PDF