English | العربية

שיכוני תלפיות

התנגדות

2001

שטח התכנית נמצא בלב שכונות מגורים בדרום ירושלים, בין דרך חברון במערב ושכונת ארנונה במזרח. במשך שנים השטח הוחכר לקיבוץ רמת רחל לצורך עיבוד מטע עצי פרי. בתחילת שנות ה – 90 הועבר השטח מתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה לתחום השיפוט של עיריית ירושלים, במטרה להכשירו לבנייה. בהתאם לכך, החליט מינהל מקרקעי ישראל לכלול את המתחם בסדרה של מכרזים לקרקע בהליכי תכנון שפורסמו בשנים שלאחר מכן. בשנת 1996 הוגשה לאישור תכנית המשתרעת על כ – 100 דונם, וכללה 900 יחידות דיור בסוגי בנייה שונים. במעטפת המתחם, לאורך דרך חברון, תוכננו מספר מבנים גבוהים, ששיאם במגדל בן 21 קומות ליד עמדת ה – Pillbox בצומת הרחובות דרך חברון וכביש הרכבת. תושבי האזור קיבלו באופן עקרוני את המהלך של הסבת המתחם לבנייה למגורים, אך התנגדו לפרטי התכנית. תושבי שכונת ארנונה חששו מהצפיפות הגבוהה המתוכננת במתחם – 9 יחידות דיור לדונם לעומת 2.6 כיום בשכונה. תושבי השיכונים בשכונת תלפיות התנגדו בעיקר לבנייה הגבוהה המתוכננת מול בתיהם, לאורך דרך חברון. תושבי השכונות התארגנו לפעולה נגד אישור התכנית, ובתיווך המינהל הקהילתי של שכונות בקעה ומקור ברוך פנו אל ‘במקום’ לצורך קבלת ייעוץ וסיוע להגשת ההתנגדות.

פעילות ‘במקום’

כיון שהפנייה הגיעה לעמותה בשלב מתקדם של תקופת הפקדת התכניות, לא נותר זמן מספיק כדי לפגוש את התושבים ולגבש ביחד אתם את עיקרי הטענות. לאחר לימוד וניתוח התכנית המופקדת הציעה ‘במקום’ לתושבים להתנגד לתכנית על בסיס הטענות הבאות:

  1. השכונה החדשה מתוכננת במתכונת מסוגרת, סביב חצר פנימית בה ממוקמים מבני הציבור. אופי בנייה זה מזכיר את השכונות הירושלמיות הותיקות שנבנו לאחר היציאה מהחומות, מטעמי בטחון. בימינו אין הגיון בתכנון כזה, משום שנוצרת שכונה מכונסת בעצמה, שאינה תורמת דבר לסביבה המיידית שלה ולאנשים החיים באזור מזה שנים.
  1. הבנייה הגבוהה המוצעת חורגת בצורה משמעותית מגובה הבנייה הקיימת, בעיקר בניינים בני 3 או 4 קומות, מגמדת אותה, ומצלה עליה. יש לדרוש שגובה הבניינים החדשים יהיה מ- 4 ועד 8 קומות, ולהגביל את גובה המגדל ל- 12 קומות.
  1. יש לפסול את דו”ח ההצללה המצורף לתכנית עקב אי דיוקים מהותיים בהדמיה: הבניינים החדשים אינם ממוקמים נכון על גבי מפת הרקע, ובדיקת שעות הצל התייחסה לעצמים על הקרקע ולא על קירות המבנים הפונים מזרחה.
  1. יש לקבוע את השימוש שיעשה במגרשים המיועדים למבני ציבור לאחר בחינה של צרכי השכונה החדשה וסביבתה, בתיאום עם המינהל הקהילתי של שכונות בקעה ומקור חיים. זאת כדי למנוע שימושים שאינם מתאימים לאופי ולצרכים של השכונות הסמוכות.
  1. יש לדרוש מספר שינויים בתכנית, כגון מיקום תחנת שנאים, במטרה למזער את הפגיעה הצפויה בסביבה.  
  1. יש לדרוש פיצוי ברמה תכנונית לתושבי הסביבה, כמו למשל הקמת טיילת לאורך דרך חברון.
  1. יש לדרוש כי בדיקת גובה הבנייה המרבי במנהרת רוח תיערך בטרם אישור התכנית, ולא כתנאי להיתר בנייה כפי שצוין בתקנון.
 1. יש לקבוע לתכנית תאריך תפוגה תוך 5 שנים, במידה ולא תיושם.

תוצאות

התושבים הגישו התנגדויות לתכנית. מאז ספטמבר 2001 התקיימו מספר דיונים בהתנגדויות. עד היום טרם ניתן תוקף לתכנית.