English | العربية

שיתוף ציבור בתכנון עם האוכלוסייה הבדווית בנגב

פברואר 2008

שיתוף ציבור בתכנון עם האוכלוסייה הבדווית בנגב – ‘במקום’ פעילה ומעורבת מאז הקמתה בסוגיות תכנון רבות הקשורות במאבקה של האוכלוסייה הבדווית בנגב. במהלך השנים לקחה העמותה חלק בתהליכים שונים של שיתוף והשתתפות האוכלוסייה המקומית בתכנון המרחב. פרסום זה מתבסס על הניסיון המצטבר של פעילי העמותה בפעילותם בנגב, ועל סדרת דיונים שנערכו לקראת הפקתו יחד עם מומחים להיבטים שונים של שיתוף ציבור בכלל, ובקרב הבדווים בפרט.
מטרת החוברת לתאר את הרקע לשיתוף הציבור הנעשה במסגרת פעילותה של ‘במקום’ בשיתוף עם האוכלוסייה הבדואית בנגב, לעמוד על הדילמות המלוות פעולות אלו, ולהציג לקחים ומסקנות אפשריים מתוך הניסיון המצטבר של העמותה בתכנון משותף עם הקהילה. המידע נועד לסייע בידי מי שעומד בפני פעולה של שיתוף ציבור בתכנון, בין אם כבעל מקצוע ובין אם כמשתתף בהליך התכנוני. בחוברת מוצג הרקע התכנוני וההיסטורי לפעולות שיתוף הציבור בתכנון בכפרים הלא-מוכרים בנגב, נסקרות בקצרה הפעולות שקיימה ‘במקום’ בהקשר זה, מוצגות הדילמות העקרוניות הכרוכות בפעולות שיתוף ציבור בתכנון, ומוצעים לקחים ומסקנות מתוך ההתנסות של פעילי ‘במקום’.

הדוח המלא, PDF