English | العربية

השתתפות הציבור בתכנון – עיסאוויה 2004

סדנת תכנון בהשתתפות הציבור

2004

כחלק מפרויקט קמינקר לתכנון שכונת עיסאוויה, ערכה ‘במקום’ סדנת שיתוף הציבור בתכנון.

הכרות עם התושבים
במהלך השליש הראשון של שנת 2004 נערכו מספר מפגשים וראיונות עם אנשים מאל עיסאוויה. הראיונות התקיימו במקומות שונים בכפר ובמוסדות המשרתים את תושבי הכפר כמו הבנק והדואר שבגבעה הצרפתית. הראיונות כללו הן מפגשים ספונטאניים עם נהגים ובעלי חנויות והן ראיונות מאורגנים מראש (מנהל בית הספר, עובדת סוציאלית, מהנדס מהכפר, מפגש רחב עם חברי מועדון הספורט וכד’)

לראיונות היו מספר מטרות:

  1. מיפוי אוכלוסיית הכפר מבחינת מאפיינים כלכליים, חברתיים, רמת השכלה, תעסוקה והשתייכויות חברתיות משפחתיות (חמולות).
  2. הכרות הדדית בין אוכלוסיית הכפר לבין עמותת ‘במקום’ ונציגיה לשם יצירת אמון ובסיס לשיתוף בתכנון.
  3. תחילת איסוף חומר ולימוד הצרכים והרצונות של התושבים כהקדמה לברור האינפורמציה הזו עם כלל הציבור.

פרויקט קמינקר שם לו למטרה להכין תכנית תוך שיתוף ממשי של ציבור התושבים בתכנון. שיתוף הציבור מתבצע במפגשים, ראיונות וסדנאות מונחות, בהן יש ניסיון להגדיר את הרצונות והצרכים של התושבים בכל הקשור לתכנון ולשימוש בקרקעות. המתכננים נפגשים עם התושבים בכל שלבי התכנון, מקשיבים לדבריהם ומיישמים ככל האפשר את דרישותיהם. נציגות מצומצמת של התושבים משתתפת בפגישות העבודה המקצועיות.

עם התקדמות התכנון, גברה מעורבותם של תושבים בעלי קרקעות בפרויקט, מעורבות שבאה לידי ביטוי במעקב אחר השינויים בתכנית וברמות שונות של התייחסות לה. כדי לענות על העניין ההולך וגובר בתכנית, וכדי לספק לתושבים מידע זמין ומהימן עליה, נפתח בעיסאוויה מרכז מידע. מרכז המידע פעל במינהל הקהילתי בכפר במועדים שפורסמו מראש, ואויש על-ידי פעילים שליוו את תהליך שיתוף הציבור מראשיתו, ועל-ידי סטודנטים מהקליניקה המשפטית של האוניברסיטה העברית.

במרכז הוצגו התכנית הקיימת של עיסאוויה ולצדה התכנית המוצעת, ומודל תלת ממדי של הכפר. הפונים השתמשו באמצעים שהועמדו לרשותם לאתר את ביתם, ללמוד על מצבו הסטטוטורי על-פי התכנית הקיימת, ועל מצבו לאחר השינויים שהתכנית החדשה מציעה. כמו כן, הפונים למרכז התבקשו למלא טופס פנייה בו ניתנה להם הזדמנות להעיר ולבקש בכתב שינויים בתכנית המוצעת. הסוגיות שהעלו חלק מהתושבים זכו להתייחסות המתכננים. אחת מהן היא הטענה שמפת הבעלויות שעל-פיה עבדו המתכננים איננה מדויקת, טענה שבעקבותיה יצאו מודדים לשטח והכינו, בעזרת התושבים, מפת בעלויות מעודכנת ומדויקת. העבודה עם התושבים מאופיינת בדינמיות רבה, ובימים אלו נערך סבב נוסף של תיקונים בתשריט.

במסגרת שיתוף הציבור בתכנון, קיימת שאיפה להעביר את האחריות על הפרויקט לתושבים, ולעגן את מעמדה של ‘במקום’ כארגון שמסייע בפיתוחו של הפרויקט וקידומו. בתוך כך, הוקם גוף המורכב מאנשי קשר של כל החמולות בכפר, שאמור לחתום על התכנית לכשתוגש לוועדה המקומית.