English | العربية

שכונת חליסה בחיפה

סדנת תכנון, 2005

רקע

שכונת חליסה נמצאת במזרח חיפה על מורדות הכרמל. לאחר גירוש תושבי השכונה המקוריים ב-1948, עברו בתי השכונה לבעלות המדינה ושוכנו בהם עולים חדשים. בשנות החמישים והשישים נבנו בשכונה מספר שיכונים; במקביל, רבים מבתי האבן המקוריים של השכונה הוזנחו ונהרסו. יחד עם ההזנחה הפיזית של בתי השכונה והשטחים הפתוחים בה, הוזנחה השכונה גם מבחינה חברתית. כיום כ-70% מתושבי השכונה הם ערבים. תושבי השכונה היהודים, כוללים משפחות ותיקות המתגוררות בשכונה משנות החמישים ועולים חדשים מברית המועצות ומאתיופיה.

ב-1994 צורפה השכונה לתכנית לשיקום שכונות, והחלה השקעה בשיקום התשתיות הפיזיות ובשיפור השירותים החברתיים. עם זאת, גם כיום יש פערים ניכרים בין המצב הפיזי ורמת השירותים בחליסה לעומת מרבית שכונותיה האחרות של חיפה.

מאבק התושבים

במסגרת פרויקט שיקום שכונות יזמו עיריית חיפה ומשרד הבינוי והשיכון תכנית מתאר חדשה לשכונה. התכנית המכונה “התכנית לשיקום חליסה” הופקדה בשנת 2001. תושבי השכונה הגישו 36 התנגדויות לתכנית וביניהן התנגדות ציבורית בשם כלל תושבי השכונה.

התנגדות התושבים כללה טענות על כך שהתכנית מציעה בנייה צפופה ללא תוספת מספיקה של שטחים ירוקים. כמו כן, נטען שההבניה החדשה מכוונת לטובת יזמים שיבנו ללא מנגנונים מתאימים שיאפשרו למרבית תושבי השכונה לרכוש דירות. בנוסף טענו התושבים כי הרחבת הרחובות בשכונה על חשבון מגרשי המגורים תביא להריסות חלקי בתים וחצרות. תכניות הריסה אלה, כמו גם הבינוי החדש המוצע, טענו המתנגדים, מעידות על התעלמות התכנית מהערכים ההיסטוריים הארכיטקטוניים והנופיים הייחודיים של השכונה.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה החליטה כי על העירייה לערוך תיקונים שונים בתשריט התכנית. התושבים טענו שבשל עדכון התשריט יש להתייחס לתכנית כאל תכנית חדשה. הוועדה המחוזית קיבלה את עמדת התושבים וקבעה כי התכנית תופקד מחדש. כתוצאה מהמאבק הציבורי של תושבי השכונה ובעקבות שינויים בעיריית חיפה, הודיעה העירייה כי הפקדת התכנית מחדש תהיה לאחר תהליך של שיתוף הציבור בתכנון. עיריית חיפה ביקשה מהתושבים להכין מסמך מדיניות המציג את רצונותיהם וצרכיהם כבסיס לתכנון השכונה.

הקמת הקואליציה

בחליסה מסורת ארוכה של התארגנות ומאבקים למען השכונה. בשכונה ועד פעיל המוכר על ידי עיריית חיפה ו”האגודה לקידום חליסה” – עמותה וולונטרית של תושבים. ביוזמת תושבי השכונה הוקמה “הקואליציה לקידום התכנון בחליסה” הכוללת את ‘במקום’, החברה להגנת הטבע, עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, אדם טבע ודין וידיד. הקואליציה מלווה את המאבק הציבורי לשינוי התכנית ומקדמת יחד עם התושבים תהליך שיתוף להגדרת צרכי התושבים וחזונם לפיתוח השכונה. לתהליך זה הוזמנה ‘במקום’ לתרום מניסיונה המקצועי בסדנאות שיתוף ציבור בתכנון ובהיכרות עם הכלים והשיח התכנוני.

סדנת תושבים

מתנדבים מ’במקום’, יחד עם שאר חברי הקואליציה, קיימו סדנת תכנון בשכונה. הסדנה התחילה בכנס תושבים רחב בו השתתפו כ-60 מתושבי השכונה. בכנס הוסברה התכנית המוצעת על ידי העירייה והבעיות הנובעות ממנה. התושבים הוזמנו להשתתף בסדנת תכנון בה הם יגבשו את עמדותיהם בנוגע לנושאים התכנוניים השונים. כ-20 מתושבי השכונה הצטרפו לסדנה, המפגשים שהתקיימו עסקו בשטחי הציבור בשכונה ובבעיות הדיור. בנוסף, במפגשים מקבלים התושבים הסברים על ההליך התכנוני ורוכשים כלים למעורבות פעילה בהמשך תהליך התכנון.

כתבה מהמקומון כלבו – חיפה והקריות 2020:   שאילתה: האם חליסה תזכה סוף סוף להתחדשות עירונית? – כלבו – חיפה והקריות