English | العربية

שכונת כרם אל תופאח בלוד

שכונת “כרם אל-תופאח” בלוד הינה שכונת מגורים לא מוסדרת, בשטח של כ-100 דונם, בה מתגוררים כ-1,000 תושבים ערבים. לאחר שנים רבות בהן התעלמו רשויות התכנון מקיומה של השכונה, החל בשנת 2008 משרד הבינוי והשיכון לקדם תכנית להסדרה תכנונית של המקום, אך יוזמה זאת אינה מתקדמת מזה זמן רב. מסיבות אלה מרבית הבנייה במקום הינה ללא היתר וחסרות בה תשתיות פיזיות וציבוריות בסיסיות כגון דרכים, רשתות מים וביוב, מבני ציבור, שטחים פתוחים.

כמו רבות מהשכונות הערביות בלוד, גם שכונת “כרם אל תופאח” שבה מתגוררים כאלף תושבים, סובלת מהזנחה תכנונית רבת שנים. העירייה אמנם יודעת לגבות מהתושבים ארנונה, אולם מעולם לא דאגה למדרכות, לתאורת רחוב, גנים ציבוריים או פחי אשפה ליד הבניינים. אפילו שמה של השכונה אינו מוכר והיא נקראת במסמכים רשמיים בשמות “ס’ח” או “ס’ב”.

בשכונה ישנו מגרש ציבורי אחד, שטח מוזנח שבו משחקים הילדים. אלא שעכשיו, אפילו השטח הזה – שביום מן הימים עשוי לשמש למתנ”ס או גן ציבורי, צפוי להיגזל מהתושבים לטובת הקמת מטה המשטרה העירוני בלוד, מבנה ענק בן 7 קומות (ועוד 2 קומות מרתף).

כאמור, בעוד שהצרכים השכונתיים הבסיסיים של התושבים בתחום הדיור, החינוך והרווחה, אינם מקבלים מענה תכנוני, מציעות כעת הרשויות להקים תחנת משטרה דווקא בשטח הפנוי המשמעותי שבלב השכונה. מעבר לכך שתחנת משטרה ראשית הינה פונקציה כלל עירונית הבאה על חשבון צרכים שכונתיים מקומיים, נוסף גם מטרד מיידי מכיוון שהמבנה יכלול בין השאר מעבדת חבלה, חדרי מעצר וחניון תת-קרקעי בן 2 קומות בלב שכונה בלתי מוסדרת.

ב 13 במרץ 2011 הגישה ‘במקום’, בשיתוף עם תושבי שכונת “כרם אל-תופאח” בלוד והאגודה לזכויות האזרח, התנגדות לתכנית לשינוי ייעוד שטח של כ-8 דונם בלב השכונה ממגורים ומסחר לשטח למבני ציבור, עבור הקמת תחנת משטרה.

ב 13 באוגוסט 2012 הגישו תושבים, יחד עם ‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח, עתירה לקבלת רשות ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את התנגדות התושבים לתכנית להקמת מטה המשטרה במגרש הציבורי היחיד בשכונה.

ב 4 ביוני 2013 התקבלה העתירה נגד החלטתה של יו”ר הוועדה המחוזית מרכז, שלא לתת רשות ערר לאחר דחיית ההתנגדות לתכנית להקמת תחנת המשטרה בלב השכונה. השופט פינקלשטיין הדגיש בפסק הדין את הצורך להתחשב ברגישות הציבורית של המקרה בעת הפעלת שיקול הדעת למתן רשות ערר, ולא רק בהיבטים הטכניים יותר של התכנית והליך אישורה. בסוף פסק הדין השופט מתח ביקורת על התנהלותה של יו”ר הוועדה המחוזית אשר לא טרחה להשיב על בקשת הערר במועד הנקוב בחוק וחייבה את המשיבות בהוצאות משפט לטובת העותרים.

 פסק הדין בעניין רשות הערר לתוכנית כרם אל תופאח, PDF

בעקבות פסק הדין שקיבל את עמדתנו, התאפשרה הגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה. ב 30 ביוני 2013 הוגש הערר. ב6 בפברואר 2014 התקיים דיון בסוגייה בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. באפריל 2014 הערר נדחה והתכנית להקמת תחנת המשטרה אושרה למתן תוקף.

החלטה_ערר כרם אל תופאח 14 4 23

קישורים נוספים

התנגדות להקמת מטה המשטרה במגרש הציבורי היחיד בכרם אל תופאח , הודעה לעיתונות 13.8.2012