English | العربية

שכונת רמב”ם בבאר שבע

רקע

שכונת רמב”ם בבאר שבע ממוקמת מצפון לעיר העתיקה, וגובלת עם שכונה א’ ושכונה ה’. הקרבה לעיר העתיקה ומרכז העיר והנגישות הטובה לצירים הראשיים הופכים אותה לאטרקטיבית מבחינת ביקושים לדיור. בשכונה מבנים ישנים משנות ה-50′ וה-60′ (רכבות), ומגדלי מגורים בגובה של 14 עד 18 קומות שנבנו בשנים האחרונות. בסך הכול יש בשכונה קרוב ל-1,000 יחידות דיור. האוכלוסייה מעורבת – אנשים מבוגרים, זוגות צעירים, ותיקים ועולים, ומגוונת גם מבחינה כלכלית.

התכנית המאושרת וליקוייה

הבנייה החדשה נעשתה על סמך תכנית שאושרה ב-1996. הקו הכחול של התכנית מוציא מתחומה את אזורי המגורים הקיימים, אך בה בעת כולל בתוכה את שטחי הציבור שלהם. כלומר, התכנית מותירה את האוכלוסייה הוותיקה של השכונה ללא מבני ציבור וללא שטחים פתוחים. מערכת הכבישים לוקה אף היא בחסר, ויוצרת בעיות נגישות קשות בתוך המתחם החדש. בנוסף לכך, בעת הבנייה הוגשו מספר בקשות לתוספת זכויות בנייה, כך שמספר יחידות הדיור שנבנו בפועל עולה בהרבה על זה שלפיו נערכה הפרוגרמה לצרכי ציבור עבור המתחם החדש. בהתאם לתכניות בתוקף, בתחום התכנית נותר עדיין פוטנציאל לבנייה של כ-450 יחידות דיור נוספות.

חוות דעת תכנונית

נציגי התושבים התארגנו כוועד פעולה, ומנהלים מאבק נגד העירייה כדי למנוע כל בנייה חדשה במתחם, כל עוד לא יינתן מענה למחסור בשטחי ציבור ולא יתוקנו הליקויים במערכת הדרכים. הם פנו ל’במקום’ בבקשה להכין בדיקה פרוגרמטית של השכונה, כדי להצביע על המחסור הקיים כבר היום בשטחים פתוחים ומבני ציבור. חוות הדעת התכנונית בוחנת את מימושה של התכנית הקיימת מבחינת שטחי הציבור המוקצים בה, ואת הפער בינם לבין צרכיהם של תושבי השכונה.

חוות הדעת נמסרה לוועד התושבים בנובמבר 2008, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ושימשה אותם בפגישותיהם עם המועמדים לראשות העיר. ועד התושבים יפעל בעצמו מול מקבלי ההחלטות בדרג העירוני לקידום טענותיהם בהסתמך על חוות הדעת התכנונית של ‘במקום’.

שכונת רמבם בבאר שבע – חוות דעת, PDF


View Larger Map