English | العربية

שפ”פים כביטוי להתנערות הרשויות המקומיות מחובתן הציבורית

אפרת כהן-בר עם התושבים שנדרשים לתחזק את שטח השכונה – בנוסף לתשלום הארנונה