English | العربية

תחבורה ונגישות-למי? מסילות ברזל בנגב

התנגדויות

בנגב מקודמים פרויקטים של תחבורה נרחבים – שדרוג כבישים, סלילת כבישים חדשים, פיתוח מסילות רכבת. המשותף לכולם היא ההתעלמות מהאוכלוסייה הבדואית המתגוררת בשטח. פרויקטים תחבורתיים חוצים בדרכם כפרים קיימים, מבטלים דרכי גישה, הורסים בתי מגורים, ויוצרים עבור התושבים הבדואים מצבי תכנון בלתי סבירים. בתהליכי קבלת ההחלטות של פרויקטים מסוג זה, עומדים שיקולים רחבים כגון: סביבה, כלכלה, היבטים פיזיים, אך המרכיב האנושי המקומי נעדר מהם לחלוטין.

במחצית השנייה של שנת 2017 הגשנו, יחד עם תושבים וארגון עדאלה, שתי התנגדות לשני פרוייקטי תחבורה ציבורית משמעותיים ביותר בנגב- שתי תכניות למסילות ברזל.

מסילת ברזל מבאר שבע לערד- בתוואי שיביא לפגיעה נרחבת בכ- 50,000 תושבים הבדואים המתגוררים לאורך התוואי ביישובים מוכרים ושאינם מוכרים (כסייפה, אל פורעה, אל זערורה, קטאמאת, ע’זה); חסימת דרכי גישה לכפרים הנמצאים לאורך התוואי ומניעת גישה לבתי מגורים ושטחי חקלאות; הטלת מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות בצדי התוואי ועל גבי רצועות קרקע רחבות בהם קיימים אותם ישובים בדואים; מניעת השימוש בשטחי חקלאות מעובדים בתחום התוואי; הפקעת אדמות; הריסות עשרות מבנים ובתי מגורים קיימים ופינוי; ומגבלות על עשרות מבנים נוספים אשר נמצאים ברצועת הרכבת המוצעת, מבנים רבים נוספים יושפעו ממטרדי רעש, זיהום וקרינה ורעידות מהרכבת שתעבור סמוך. בהתנגדות הצענו תוואי חלופי למסילה אשר פוגעני פחות ועשוי לשרת הצורה טובה יותר את התושבים לאורכו.

מסילת ברזל דימונה ירוחם- בהתנגדות טענו כי התוואי פוגע באופן חמור בתושבי הכפר הבדואי רח’מה, המונה כ- 1400 תושבים ונמצא בתהליכי הסדרה: חסימת דרכים בין המשפחות ומניעת גישה בין משפחות למקבצי המגורים, לשטחי החקלאות, למרכז השירותים המתוכנן, לגני הילדים הקיימים ולמסגד; הטלת מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות בצדי התוואי ועל גבי רצועות קרקע רחבות בהם קיימים מקבצי המגורים; הריסת בתים; בתי המגורים הצמודים לתוואי המסילה יושפעו ממטרדי רעש, זיהום אוויר, רעידות ובטיחות.

לקריאת ההתנגדויות:

התנגדות למסילת דימונה ירוחם

התנגדות למסילת ערד