English | العربية

תיקון לחוק התו”ב – הארכת תוקף הכרזה על מתחמי פינוי בינוי

פנייה לועדת הפנים והגנת הסביבה, יולי

לפי חוק התכנון והבניה, הכרזה על מתחם לפינוי-בינוי, המזכה את בעלי הדירות ואת היזם בהטבות מס מפליגות, תקפה ל-12 שנה לכל היותר. תיקון 104, שאושר בחודש יוני 2014 בוועדת שרים לענייני חקיקה, מאפשר הארכה למשך שש שנים נוספות, כך שתקופת ההכרזה כולה תצטבר לפרק זמן כולל של 18 שנה.

במכתב שהגישה עמותת במקום לחברי ועדת הפנים של הכנסת, שידונו בהצעת החוק, נפרטו ההנחות השגויות שבבסיס הצעת החוק, והוצעו פתרונות אלטרנטיביים, שעשויים לקצר את הליך קידום התוכניות על פני הימשכותו.

במכתב נכתב כי “אין ספק כי התארכותם של פרויקטים לפינוי-בינוי פוגעת בכל הצדדים המעורבים ואינה רצויה. אולם הפתרון למצב זה אינו הארכה נוספת של הליכים אלה אלא איתור המוקד האמתי המוביל להתארכותם, ולקושי הרב בקבלת הסכמת בעלי הדירות לפרויקט – קושי שלדעתנו, לא ניתן להתייחס אליו כסחטנות גרידא. ברמה המעשית, אנו מציעים כי כבר בתחילת התהליך יבוצע תסקיר השפעה חברתית שיסקור את צרכי התושבים הקיימים במתחם. המידע שיוצג בתסקיר יאפשר את התאמת התכנית לצרכי התושבים הקיימים, מחד, ויקל על קבלת הסכמתם למימושה, מאידך. כל זאת מבלי להזדקק להליכים משפטיים יקרים ומתישים שאין לדעת איך ומתי יסתיימו.

מסגרת נורמטיבית ומקצועית לעריכת תסקיר חברתי כבר קיימת בחוק התכנון והבניה, בתקנותיו ובמדריך לנושא שיצא בהוצאת משרד הפנים בשנת 2006.