English | العربية

תיקון תכנית המתאר העירונית של תל אביב תא/ 5000

הגשנו התייחסותנו להצעתה של עיריית תל אביב לתקן את “תכנית 5000” – תכנית המתאר העירונית. זוהי תכנית הכוללת את כל שטח העיר תל אביב, ומשפיעה על כל תושביה וגם על העובדים והמבקרים בה. מגמת תיקון התכנית היא לאפשר יותר זכויות בניה ליזמים ולתת יותר סמכויות לוועדה המקומית מבלי להגיע לוועדה המחוזית – כלומר פחות ביקורת מינהלית. למשל, התיקונים מציעים לשנות את שיטת חישוב זכויות הבניה המותר בתכנית – נושא המשקף אינטרסים כלכליים חזקים בהתחשב בערך הקרקע; להרחיב את מנגנון “ניוד זכויות” (העברת זכויות בניה ממגרשים לשימור אל מגרשים אחרים), למרות שכבר כעת מנגנון זה מנוצל הרבה פחות מהמותר; להגדיל ציפוף באמצעות בניית מגדלים – למרות שאפשר להשיג ציפוף גם בבניה מרקמית, המחזקת את העירוניות והנגישה גם לבעלי/ות הכנסה נמוכה; ולעומת זאת לא הוצעו שום הוראות להגדלת מלאי הדיור הציבורי – למרות שלפי החוק, העיריה יכולה להפעיל דיור ציבורי לתושבי העיר.