English | العربية

תכנון בירושלים המזרחית – שכונת ג’בל מוכבר כמשל

יום ה’, 18 בדצמבר 2008, 16:30 – 19:00. בצלאל (הבניין ההיסטורי), רח’ בצלאל 1, ירושלים. לרגל יום זכויות האדם, שחל ב-10 בדצמבר, קיימנו ערב עיון שכותרתו “תכנון בירושלים המזרחית – שכונת ג’בל מוכבר כמשל”. ערב זה הוא חלק מסדרת ערבי עיון, הבוחנים את המצב התכנוני במזרח ירושלים, את הפגיעה בזכויות אדם בסיסיות כתוצאה מאי-תכנון שגורר הריסת בתים והזנחה עירונית, ואת מקומו של התכנון הבלתי פורמלי והקהילתי.

הכניסה חופשית
תרגום סימולטני עברית-ערבית-אנגלית

בתכנית:

ברכות

פרופ’ אדריכל צבי אפרת
ראש החוג לאדריכלות, בצלאל

הרצאת אורח
הייתכן כי התנגדות תמלא
תפקיד אורבני חיובי?
ד”ר ונדי פולאן
המחלקה לארכיטקטורה, אוני’ קיימברידג’, אנגליה

שכונת ג’בל מוכבר – סוואחרה:
כיווני תכנון
מר ראסם עבידאת
פעיל חברתי, ג’בל מוכבר
אדר’ אפרת כהן-בר
‘במקום’

מגיבים
אדר’ סנאן עבדאלקאדר
בצלאל
אדר’ יהוטל שפירא
הטכניון / ‘במקום’

הנחיה
ד”ר חיים יעקובי
אוני’ בן גוריון / ‘במקום’
19:00 – 16:30