English | العربية

תכנון, זכויות ומה שבינהם

כנס שנתי 2005

יום ד’, 14 בדצמבר, 2005, 21:00-16:00
אולם צוותא, תל-אביב.

הכנס השנתי של עמותת ‘במקום’ התקיים השנה בשבוע זכויות האדם, במטרה לחזק את הקריאה לכיבוד זכויות אלה ולהצביע על חשיבותן של זכויות תכנון כמאפשרות התממשותן של זכויות האדם. בכנס נערכה בחינה מושגית ומעשית של זכויות תכנון, על בסיס מחקר מקיף של העמותה, אשר יצא לאחרונה כדין וחשבון של מצב זכויות התכנון בישראל.

תצוגה של מבחר פרויקטים מפעילות ‘במקום’ ליוותה את הכנס.

תכנית הכנס:
התכנסות
16:00 – 15:30

ברכות ודברי פתיחה
אדר’ יואב וינברג, יו”ר ‘במקום’ 16:15 – 16:00

מושב ראשון: זכויות תכנון, מבט חדש על השיח התכנוני

ד”ר טובי פנסטר, אוניברסיטת ת”א, ‘במקום’: זכויות תכנון, מבט חדש על השיח התכנוני בישראל
דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס: בין זכויות אדם לזכויות תכנון
ד”ר פנינה מוצפי-האלר, אוניברסיטת בן-גוריון: קהילות מוחלשות ותכנון מרחבי – בין זכויות תכנון לשינוי חברתי

שאלות ותגובות הקהל 18:10 – 16:15

הפסקה וכיבוד קל
18:40 – 18:10

מושב שני: זכויות תכנון במבחן המציאות

יו”ר: ד”ר ארז צפדיה, מכללת ספיר, ‘במקום’

אדריכל ומתכנן ערים שמואל גרואג, ‘במקום’: שיח של זכויות במפגש עם הפוליטי – הצגת מקרי מבחן

מתדיינים:
אדריכל דורון דרוקמן, מנהל אגף בכיר, מינהל התכנון
ד”ר חנא סוויד, מנהל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
לאה שקדיאל, אשת חינוך ופעילה חברתית, ירוחם
אדריכל שרון רוטברד, בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב

דיון בהשתתפות הקהל

באולם הכניסה תתקיים תצוגה של פרויקטים מרכזיים בפעילות ‘במקום’ 20:45 – 18:40

הזמנה ותוכניית הכנס