English | العربية

תכנית אב להכרה בכפרים הבדווים הלא-מוכרים בנגב

ספטמבר 2012

תכנית האב להכרה בכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב – המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ו’במקום’ פרסמו תכנית אב להכרה ביישובים הבדווים הלא מוכרים בנגב. תכנית האב מציעה לראשונה אלטרנטיבה ישימה, מקיפה ומקצועית לסוגיית התכנון של ההתיישבות הבדווית בנגב. התכנית נעשתה בשיתוף ארגון ‘סדרה – עמותת נשים ערביות בדוויות בנגב’.

העבודה על התכנית נמשכה למעלה משלוש שנים, והיא כוללת שישה פרקים ומאות עמודים, ובהם רקע, ניתוח, דוחות מומחים והצעות קונקרטיות לפתרון התכנוני הראוי לכפרים.

אימוץ תוכנית האב ייטיב עם כלל אוכלוסיית הנגב, היהודית והערבית כאחד ויביא לשגשוג האזור כולו על מגוון תושביו.

 הדו”ח המלא, PDF

תכנית האב להכרה מהדורה מקוצרת, PDF עם מצגת מפות, PDF