English | العربية

תכנית “דרך היין” ברמת הנגב

התנגדות

ינואר 2005

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית מתאר מחוזית תמ”מ/4/ 14/ 42, אשר מטרתה הקמתן של 30 חוות בודדים במועצה אזורית רמת נגב (תכנית “דרך היין”). ההתנגדות בוחנת את השיקולים התכנוניים ביסוד התכנית, אשר סותרים את מדיניות התכנון הארצית כפי שבאה לידי ביטוי בתמ”א/31 ובתמ”א/35, ומצביעה על ההשלכות התכנוניות של התכנית ועל פגיעתה בעיקרון השוויון והצדק החלוקתי-מרחבי-חברתי.

ההתנגדות נשענת על שלושה טיעונים עיקריים:

  • לא היה מקום לסטות מעקרונות התכנון של תמ”א 31 ותמ”א 35, המתווים מדיניות של חיזוק יישובים קיימים, מניעת פיתוח מבוזר ושמירה על שטחים פתוחים, מתכניות מתאר קיימות לפיתוח הנגב, ומהקריטריון לפיו חוות בודדים תאושרנה רק באופן נקודתי.
  • אין ממש בניסיון לכרוך את פרויקט דרך היין עם פיתוח הנגב באמצעות הרחבת הפעילות החקלאית והתיירותית. כמו כן, תכנית דרך היין באה להכשיר חוות שחלקן נבנו כבר בשטח ללא היתר, וכתוצאה מכך היא חסרת ראייה תכנונית-אזורית ארוכת טווח.
  • התכנית מנוגדת לעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, וכי בהיבט המרחבי-מוניציפלי, היא מהווה נדבך נוסף במדיניות מתמשכת של העדפת המועצות האזוריות היהודיות בהקצאת משאבי קרקע, ושל קיפוח היישובים הבדואים, תושבי הכפרים הבלתי-מוכרים ועיירות הפיתוח בנגב. תכנית כזו, שלא רק מפלה לרעה את האזרחים הבדואים אלא גם נועדה ל”בלימת התפשטותם”, עלולה להעמיק עוד יותר את הקיטוב הקיים ממילא בנגב.

לאור כל האמור, סבורה ‘במקום’ כי יש לבטל את תכנית דרך היין, ולפעול לפירוקן של החוות שהוקמו עד עתה ללא תכניות מאושרות.

דחיית ההתנגדויות ועתירה לבג”ץ

בדיון שנערך ב-13.9.05 במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוחלט לדחות את ההתנגדויות.

התנגדות לתמ”מ חוות בודדים PDF