English | العربية

תכנית הכרייה בשדה בריר והשפעותיה על תושבי הכפרים הבדואים היושבים באזור

התייחסות עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח

7 ביולי 2007

תוכנית שדה בריר מקודמת מזה מספר שנים על ידי יזמים מטעם חברת רותם אמפרט, במטרה להקים מכרה לכריית פוספטים במרחק של כ 3 ק”מ מערד ומהיישוב הערבי-בדואי כסייפה ובשטח הכפרים הבדווים אל-פורעה, אל זערורה, אלע’זה וקאטאמת’ ובמרחק של כ-1.5 ק”מ מבית הספר של היישוב אל פורעה.

התוכנית זכתה להתנגדות רבה מצד התושבים בנגב בראש ובראשונה בשל הסיכונים הבריאותיים הצפויים להשפיע על האוכלוסיה המתגוררת באזור. על פי חוות דעת אשר הוגשה למשרד הבריאות, אופי העבודה במכרה כוללת פיצוצים ופירוק סלעים אשר מוליד חלקיקי אפר ואבק הכוללים מרכיבים בעלי קרינה מייננת ומהווים סכנה סביבתית ובריאותית לתושבים.

מעבר לכך, היתה התייחסות דלה, אם בכלל, להשפעות התכנית על האוכלוסייה הבדווית המתגוררת בשטח ובסמיכות לאתר שדה בריר.

קידום תוכנית שדה בריר עלולה להיות הרת אסון לכלל תושבי האזור, לרבות לתושבי הכפרים המתגוררים בשטח התוכנית, וזאת הן מבחינה סביבתית-בריאותית והן מבחינה תכנונית, ויש לדחותה.

לקראת הדיון הפנימי במועצה הארצית, שהתקיים ב 7 ביולי 2015, שלחו במקום והאגודה לזכויות האזרח את התייחסויותיהן לתכנית. בפנייה מבקשים הארגונים להפנות את תשומת הלב להשלכות שיש בתכנית על האוכלוסייה הבדואית המתגוררת במקום.

לקריאת המכתב במלואו: שדה בריר מכתב למועצה ארצית לקראת 7.7.15

מכרה הפוספטים שדה בריר יסכן את בריאותם של אלפי אזרחים, ויביא לפינויים של כ-11,000 תושבים בדואים המתגוררים באזור– עתירה שהוגשה לבית משפט העליון ב – 2019