English | العربية

תכנית המתאר של היישוב חריש

התנגדות

יולי 2010

ביולי 2010 הגישה ‘במקום’ לוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש במועצה המקומית קציר-חריש, התנגדות לתכנית המתאר המקומית של העיר חריש.

בהתנגדות מוצג מודל תכנוני חדש לקידום הישוב, אשר פותח על ידי אגודת “חריש הירוקה”, המורכבת מתושבי היישוב. המודל המוצע יאפשר פיתוח בעל מאפיינים עירוניים בהתאם לצורכי קבוצות האוכלוסייה הקיימות ביישוב ובאזור, תוך התחשבות בצרכי הסביבה וניצול התשתיות הקיימות במקום.

חריש התנגדות, PDF