English | العربية

תכנית לאתר להטמנת פסולת בנחל אוג מצפון לעיסאוויה

התנגדות

27 בדצמבר 2012

בנובמבר 2012 הופקדה תוכנית המתאר המקומית המפורטת 13900 – אתר להטמנת פסולת יבשה בנחל אוג. שטח התוכנית כ-517 דונם והיא מציעה למלא את החלק העליון של אפיק נחל אוג, הסמוך לעיסאוויה, ענתא, שועפט והגבעה הצרפתית, בעודפי עפר מאתרי בנייה ברחבי ירושלים. באופן זה יהפוך האתר מעמק לגבעה, שעליה יוקם לפי התכנון פארק.
ב-27.12.2012 הגישה ‘במקום’, בשם תושבים מעיסאוויה, מענתא ומשועפט, התנגדות לתוכנית לווידה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים.
ההתנגדות כוללת שני ראשים עיקריים: האחד, הפגיעה שהתוכנית תפגע בתושבי עיסאוויה, ענתא ושועפט. השני, העובדה שהתוכנית סותרת תוכניות מתאר מחוזיות וארציות.

עיקרי ההתנגדות

  1. פגיעה בתושבי השכונות הגובלות: במרחק 0 עד 50 מ’ מגבולות התוכנית נמצאים בתי מגורים בשועפט, ענתא ועיסאוויה. לפי הוראות התוכנית, הטמנת עודפי העפר במקום תיעשה בכל יום, מ-6:00 בבוקר עד 22:00 בערב. זאת במשך כ-20 שנה. הדבר ייצור מטרד מתמשך לשכנים.
  1. ניצול עתודות הקרקע האחרונות להרחבת עיסאוויה: בעיסאוויה מתגוררים כ-15,500 בני אדם, שסובלים מצפיפות גבוהה וממחסור כרוני בפתרונות דיור ובשטחים ציבוריים. בנובמבר 2011 הופקדה תוכנית לגן הלאומי מורדות הר הצופים, אשר תחסום אפשרות להרחבת עיסאוויה דרומה. כתוצאה מכך, הכיוון היחיד שנותר אפשרי להרחבת השכונה הוא צפונה. תוכנית 13900 נמצאת מצפון לשטח הבנוי של עיסאוויה ועל עתודות הקרקע האחרונות שנותרו לפיתוחה.
  1. התוכנית סותרת את תמ”א 35: בתוכנית המתאר הארצית (תמ”א) 35 מופיע באתר, שעליו תחול תוכנית 13900, אם תאושר, סימון של רצועת נחל. לפי הוראות תמ”א 35, ברצועת נחל מותר לאשר תוכנית מתאר מקומית רק בתנאי שזאת משמרת את הנחל ובתי הגידול שבו ואת תפקודו כציר ניקוז. תוכנית 13900 מציעה לסתום את אפיק נחל אוג בעודפי עפר ולהפוך את פני השטח מעמק לגבעה. לפיכך התוכנית סותרת את תמ”א 35. זאת בניגוד לחוק שקובע שתוכנית מתאר מקומית לא יכולה לסתור תוכנית גבוהה ממנה במדרג התכנוני.
  1. התוכנית סותרת את תמ”מ 30/1: לאחרונה אושר תיקון מס’ 30 לתוכנית המתאר המחוזית של מחוז ירושלים, תמ”מ 1. בתשריט של תמ”מ 30/1 מסומן באתר שעליו תחול תוכנית 13900, אם תאושר, עמק עירוני. לפי הוראות תמ”מ 30/1, בעמק עירוני יותרו רק גנים עירוניים, שטחים ציבוריים פתוחים וכו’. לפיכך התוכנית המוצעת סותרת את תמ”מ 30/1, וזאת בניגוד לחוק שקובע שתוכנית מתאר מקומית לא יכולה לסתור תוכנית גבוהה ממנה במדרג התכנוני.
  1. לא נערך תסקיר השפעה על הסביבה לפני הפקדת התוכנית: לפי תמ”א 4/16 לפסולת מוצקה, לפני הפקדת תוכנית מפורטת לאתר הטמנה יש לבצע תסקיר השפעה על הסביבה. עם זאת, מוסד התכנון שמוסמך להפקיד את התוכנית (במקרה דנן, הוועדה המחוזית) רשאי להחליף את תסקיר השפעה על הסביבה במסמך אחר. למרות שהוועדה המחוזית מעולם לא החליטה לעשות זאת, תוכנית 13900 לא כוללת תסקיר השפעה על הסביבה, אלא רק חוות דעת סביבתית. מי שהחליט להמיר את תסקיר ההשפעה על הסביבה בחוות דעת סביבתית הוא המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, שאין לה סמכות לקבל החלטה שכזאת. כתוצאה מאי ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה לא נעשתה בדיקה מלאה של ההשפעות השליליות שייוודעו לתוכנית על סביבתה.
 1. התוכנית סותרת את חוק הניקוז: תוכנית 13900 מציעה כאמור לסתור את אפיק נחל אוג עליון ולהעביר את מי הנגר מזרחה בשתי תעלות ניקוז. לפי חוק הניקוז, הטיית מים מאפיק ניקוז טבעי טעונה אישור של מנהל רשות המים. אישור כזה לא ניתן.

 ב15 לדצמבר 2014 דנה הוועדה המחוזית ירושלים בהתנגדויות.

להורדת ההתנגדות במלואה : התנגדות 13900 אתר הטמנת פסולת, PDF