English | العربية

תכנית להקמת שבעה יישובים חדשים במבואות ערד

עתירה

14 באוגוסט 2012

‘במקום’, יחד עם תושבי כפרים בדווים לא מוכרים, תושבת ערד, האגודה לזכויות האזרח ופורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, עתרו לבג”ץ בדרישה לבטל את החלטת הממשלה להקמת  שבעה יישובים חדשים באזור “מבואות ערד”. לדברי העותרים, עיקרה של התכנית הגרנדיוזית להקמת שבעת היישובים החדשים היא הרס יישובים בדווים ופינוי תושביהם כדי להקים שבעה יישובים יהודיים חדשים שנחיצותם כלל לא ברורה.

באוקטובר 2011 התקבלה החלטת ממשלה על הקמת שבעה יישובים כפריים באזור “מבואות ערד”. בדברי ההסבר להחלטה, נכתב כי היא חלק מ”החזון הציוני להפרחת הנגב” ובין מטרותיה “חיזוק ההתיישבות היהודית המוסדרת”. השטח הכולל של היישובים, כ-180,000 דונם, מתואר בהחלטה כאזור “ריק מאוכלוסייה” שבו שני יישובים יהודיים, ארבע חוות בודדים ו”פזורה בדואית דלילה”.

אלא שאותה “פזורה בדווית דלילה” היא חמישה כפרים לא מוכרים שבהם מתגוררים כ- 8,000 אזרחים; שניים מהם – עתיר/אום אלחיראן ותל ערד, קיימים במקומם מאז שנות החמישים, לאחר שתושביהם הועברו אליהם על ידי הביטחון רשויות המדינה; שלושה נוספים – אל-חומרה, סעווה, ואל-באט, יושבים במקומם עוד מהימים שלפני קודם המדינה. הכפרים הללו משוועים להסדרה ולהכרה, אולם כאשר התקבלה המלצה מקצועית להכיר ביישובים עתיר/אום אלחיראן ותל ערד, היתה זו דווקא הממשלה שהתנגדה להכרה ביישובים ודרשה את פינויים, בנימוק שהשטח בו הם יושבים “רגיש וערכי ביותר מבחינה סביבתית ונופית”. כעת, מבקשת אותה הממשלה להקים באותו אזור יישובים יהודיים חדשים. מלבד פינוי היישובים הבדווים, צפויה התכנית לפגוע בתשתיות יישובים אחרים בסביבה.

בעתירה שהוגשה ב 14.8.12 לבג”ץ, מצוין כי בהחלטת הממשלה נכתב כי מטרתה היא הגדלת היצע הדיור עבור אוכלוסייה של כ- 11,000 נפש, אלא שכבר כעת, בשני יישובים חדשים שהקמתם אושרה, ישנן תשתיות ל- 17,500 נפש; במקביל, עשרות יישובים ותיקים בנגב, כפריים ועירוניים גם יחד, סובלים מהגירה שלילית ומשוועים לאוכלוסייה חדשה.

בעתירה מוזכר דו”ח של המשרד להגנת הסביבה מ- 2009, הסוקר את עלותם הכספית של יישובים חדשים. על פי הדוח, הקמתה של יחידת דיור ביישוב חדש עולה פי שלושה מהקמתה במסגרת יישוב קיים. לפי תחשיב זה, דחיית התכנית להקמת עשרת היישובים תפנה סכום של 1,410,000,000 ש”ח שיוכל להיות מושקע בהסדרת היישובים הבדווים, בחיזוק היישובים הקיימים, ובפרט העירוניים שבהם כמו מצפה רמון, ירוחם, דימונה, ערד, אופקים ונתיבות.

עתירה נגד התכנית להקמת הישובים בחבל ערד, PDF