English | العربية

תכנית להקמת שכונה חדשה בהתנחלות גבע בנימין

התנגדות

אפריל 2010

‘במקום’, ביחד עם תושבים מהכפר הפלסטיני ג’בע, הגישו התנגדות לתכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בהתנחלות גבע בנימין בשטח המקיף שתי מובלעות של אדמות פלסטיניות פרטיות.

בהתנגדות נטען כי התכנית המוצעת מאפשרת פיתוח שכונת מגורים למתנחלים בשטחים הגובלים עם המובלעות, בעוד המובלעות עצמן מוגדרות כשטח חקלאי האסור בנייה. לפיכך, מדובר בתכנית המפלה בין האוכלוסייה הפלסטינית ליהודית. כמו כן מימוש התכנית ימנע מהפלסטינים את הנגישות לשטחיהם החקלאיים, שיהיו מוקפים בבנייה ישראלית מכל עבריהם.

שכונה חדשה בהתנחלות גבע בנימין – התנגדות, PDF