English | العربية

תכנית מבנים זמניים למגורים לאוכלוסיית אום אלחיראן

התנגדות, נובמבר 2017

בתאריך 14.11.2017 הוגשה התנגדות של ׳במקום׳ יחד עם 47 מתושבי הכפר אום אלחיראן לתכנית להעתקתם למגורים זמניים.
הכפר מונה כיום כ-78 משפחות היושבות במקום משנת 1956. על פי התכנית אליה מתנגדת הקהילה, יועתקו מגוריה בצורה כפויה ולמשך תקופה של לפחות 10 שנים לשטח שאינו מתוכנן, תוך הפרת פסיקתו של בית המשפט העליון המחייבת את המדינה לספק חלופות דיור קבועות לאוכלוסיה מפונה. העתקת הכפר נועדה לצורך הקמתו של יישוב חדש, שיבנה על ידי ׳גרעין חירן׳ – יישוב קהילתי כפרי-תורני ברוח ערכי היהדות האורתודוקסית.

העתקת תושבי אום אלחיראן ממקום מושבם למקום שאינו מתוכנן מראש וכן לפרק זמן לא קבוע, פוגעת בזכותם החוקתית לאוטונומיה וחופש הבחירה תוך נקיטה במדיניות גירוש והפקרה של קהילה אזרחית. עדיפות האינטרסים של מתיישבים יהודיים על פני תושבי אום אלחיראן בשל שיוכם הלאומי ו/או הדתי פוגעת בצורה לא מידתית בזכותם החוקתית לשוויון ובזכויות אדם בינלאומיות.

בהתנגדות קראנו לדחות תכנית זו על הסף מבחינה עקרונית ולהורות על קידום תכנית ישימה ליישוב קבע מוסכם ובשיתוף מלא של תושבי הכפר.

לקריאת ההתנגדות המלאה: התנגדות מגורים זמניים אום אלחיראן