English | العربية

תכנית מתאר ירכא

התנגדות

24 במאי 2012

ירכא הינה מועצה מקומית בגליל המערבי בצפון הארץ המונה קרוב ל-16 אלף תושבים. קבוצת תושבים מהיישוב פנתה ל’במקום’ ולמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בבקשה לקבל סיוע תכנוני בעקבות הפקדה להתנגדויות של שינוי מס’ 2 לתכנית מתאר מחוזית במחוז צפון תמ”מ/9/2, שנועדה להסדיר את המצב התכנוני באזור.
למעשה, התכנית המוצעת לא נתנה מענה תכנוני בשטחים בהם קיימת בנייה ללא היתר על קרקעות בבעלות פרטית של תושבים, בעיקר במזרח ובצפון היישוב, באזורים אשר נמצאים מחוץ לגבולות התכניות המאושרות של היישוב. ההתנגדות שהוגשה בחודש מאי 2012 ביקשה להגמיש את גבולות השטח המיועד לפיתוח ביישוב כך שייכללו בתוכו עוד כ-1,000 דונם בהם כבר קיימת בנייה למגורים של תושבי המקום.
בחודש אוגוסט 2012 התקיים דיון בפני ועדת המשנה של המועצה הארצית והתקבלו כמה טענות משניות שהועלו בהתנגדות. הטענה העיקרית של ההתנגדות אמנם נדחתה, אולם בעקבותיה התחיל תהליך הידברות בין התושבים, ראש המועצה הממונה ומינהל התכנון במשרד הפנים לצורך מציאת פתרון תכנוני ראוי למצב הקיים.

ירכא התנגדות לתכנית מתאר, PDF