English | العربية

הערות עמותת במקום לתכנית מקומית ירושלים 2000, 2006

נייר עמדה

מאי 2006

תכנית המתאר ירושלים 2000, בוחנת את העיר מנקודת מבט כוללת וארוכת טווח. לכשתאושר, תהיה זו התכנית הראשונה לעיר על חלקיה המזרחי והמערבי, ומכאן חשיבותה. ביעדיה, כפי שנוסחו על-ידי עורכי התכנית: “שמירה על האיזון הדמוגרפי בעיר”. ‘במקום’ בוחנת את המשמעות התכנונית של יעד זה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנון השכונות הערביות בירושלים המזרחית, ואת השלכותיה על חיי האוכלוסייה הערבית.

בהכנת תכנית המתאר שקובעת, לראשונה, מדיניות תכנונית מקיפה לעיר כולה, הושקעה עבודה רבה של איסוף נתונים ונעשה מאמץ מקצועי ותכנוני. יחד עם זאת, לאחר עיון קפדני, הגיע צוות ‘במקום’ למסקנה כי מדובר באותה מדיניות תכנונית הקיימת מזה ארבעים שנה, עם שינויים מינוריים בלבד בירושלים המזרחית.

עורכי התכנית אימצו את החלטת הממשלה הקובעת שיש לשמור בירושלים על המאזן הדמוגרפי, כהנחת יסוד. פועל יוצא של הנחה זו הוא הצורך במעורבות שלטונית מסיבית בתכנון לטובת האוכלוסייה היהודית, שכן קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית גבוה מזה של היהודית. התכנון בירושלים המזרחית, לעומת זאת, מופלה לרעה, מגביל ובעיקר אינו עונה על צרכי האוכלוסייה הגדלהלו של תכנון מפלה זה מוטל לרחבה ולארכה של התכנית כולה.

בתחום המגורים, למשל, התכנית מאפשרת תוספת יחידות דיור לאוכלוסייה הערבית רק באמצעות ציפוף השכונות הקיימות ועיבויין, ללא הקצאה של שטחים לשכונות חדשות, ללא אפשרות בנייה לגובה. הגבלת בנייה זו והשמירה, לכאורה, על האופי הכפרי של השכונות הערביות, ממחישה את אי השוויון בהקצאת זכויות בנייה בין שכונות יהודיות לערביות: בעוד שהבנייה ברוב השכונות הערביות הוגבלה עד 4 קומות, בשכונות יהודיות סמוכות ומשיקות מאפשרת התכנית בנייה של עד 6 קומות ויותר (דוגמאות לכך הן השכונות ג’בל מוכבר ותלפיות מזרח, צור באהר והר חומה ועוד). בנוסף, לנוכח תחזיות קצב גידול האוכלוסייה הערבית, בפתרונות אלו אין כדי לענות על הצרכים העתידיים של האוכלוסייה. משכך, סביר שחלקה יאלץ להגר אל מחוץ לשטחי השיפוט של ירושלים.

אחת מן ההצעות האופרטיביות בתחום זה שמעלה ‘במקום’ היא לאתר גם בשכונות ירושלים המזרחית אזורי חיפוש לבנייה גבוהה, במיוחד לאורך צירי תנועה ראשיים. נושא האזורים לתעשייה מתקדמת כאלקטרוניקה, תקשורת, ביו-טכנולוגיה וכדומה, שבמערב העיר קיבל דגש רב, פסח לחלוטין על מזרחה. בעניין זה, מציעה ‘במקום’ לאתר שטחים לתעסוקה עתירת ידע גם בחלק זה של העיר, בדגש על קרבה אפשרית לאוניברסיטת אל-קודס. ככלל, ‘במקום’ מבקשת להוסיף בהוראות התכנית הכנת תכניות מתאר מפורטות לשכונות בירושלים המזרחית, מלוות בלוחות זמנים ומנגנון בקרה של רשויות התכנון. נייר העמדה סוקר תחומים נוספים, כגון הקצאת שטחים למבני הציבור, הקצאת שטחים פתוחים, שיתוף הציבור בתכנון, אגן העיר העתיקה ועוד.

תכנית מתאר ירושלים-נייר עמדה, PDF