English | العربية

תכנית מתאר לעיר קלנסווה

התנגדות

6 בספטמבר 2011

‘במקום’, יחד עם תושבי קלנסוה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הגישו התנגדות לתכנית מתאר חדשה לעיר. בנוסף להתנגדות הזו הוגשו עוד כ-1500 התנגדויות פרטניות של התושבים ושל עיריית קלנסוה.

בהתנגדות נדרש כי התכנית תדחה על הסף וכי תינתן הוראה לעריכתה מחדש כך שתתאים לצרכי האוכלוסייה ובשיתוף הציבור. כמו כן, נטען כי ישנם כשלים חמורים בהנחות היסוד של התכנית וכי קיימים פערים בין התכנית לבין הצרכים העתידיים של התושבים.

התנגדות תכנית מתאר קלנסוה