English | العربية

תכנית מתאר מחוזית רמת ציפורים

התנגדות

12 ביוני 2013

‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח הגישו התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית תמ”מ/65/14/4 “יישוב קבע לפזורה הבדואית (רמת ציפורים)”, בשם מספר קהילות בדוויות בהר הנגב: משכנות הרועים עבדה ותושבי משולש חווה.
על פי התכנית המוצעת, רשויות המדינה באמצעות מוסדות התכנון, מתכוונות להעתיק את מקום מגוריהן של קהילות אלה בניגוד לרצונן, כמו גם של קהילות בדוויות נוספות שבהר הנגב, אל נקודת יישוב חדשה שתוקם באזור רמת ציפורים. בטרם כתיבת ההתנגדות, נערכה עבודת שטח מקיפה במטרה להכיר בצורה מעמיקה את הקהילות השונות וההבדלים ביניהן.
בהתנגדות מדגישים הארגונים כי לתושבים אין טענה נגד הרצון להסדיר מקום ישוב קיים עבור הקהילה הבדווית היושבת ברמת ציפורים, אך זאת בתנאי שהסדרה זו לא תכפה עליהם מעבר למקום מגורים שאינו מתאים לאורחות חייהם, לרצונם לשמור על קהילותיהם, ולרקע החברתי והתרבותי השונה של כל קהילה וכל משפחה. לכן, ההתנגדות מבקשת להוסיף פתרונות התיישבות נוספים עבור האוכלוסייה הבדווית בצורה של משכנות רועים, ולהשאיר במקום מושבן את שתי הקהילות המתנגדות, עבדה ומשולש חווה. פתרונות אלה מבוססים על דגמי התיישבות שקיימים כבר במחוז דרום, כגון חוות חקלאיות בצפון הנגב או חוות הבודדים על דרך היין ומציעים לשלב בהן היבטים תיירותיים כדי לתת מענה לצרכי התעסוקה של הקהילות.
הארגונים טוענים כי התכנית נגועה בפגמים בהליך התכנוני, מתעלמת מגודל האוכלוסייה המיועד ליישוב ברמת ציפורים ומהיעדר ההסכמה של אוכלוסיית היעד למעבר, וכי לא נבחנו כל החלופות ביחס לאופי ההתיישבות המתאים עבור אוכלוסיית היעד. התכנית פוגעת בזכויות הקהילות לשוויון, לכבוד, לקורת גג ולדיור המותאם לאורחות החיים והתרבות.
התכנית שוללת מתושבי משכנות רועים עבדה ומשולש חווה את אפשרות הבחירה בצורת ההתיישבות שתואמת את מסורתם ואת אורחות החיים שהם מקיימים מזה עשרות שנים. היא מבקשת לכפות על התושבים הבדווים בהר הנגב לחדול מלהתקיים כקהילות מגובשות ולהתרכז באופן כפוי לתוך יישוב, באופן שיהרוס את אורחות חייהם הייחודים. התוכנית משקפת מדיניות מפלה, שכן היא מציעה לקהילות הבדוויות דגם התיישבות אחד ויחיד (דגם של יישוב פרברי), מבלי להתחשב ברצונותיהם, באורחות החיים שלהם ובשוני בין הקהילות השונות. לעומתם, לאוכלוסייה היהודית ניתנת החירות לבחור ולהתגורר במגוון רחב של יישובים בנגב, לרבות יישובים קטנים ביותר, כגון מושבים, קיבוצים או יישובים קהילתיים.

רמת ציפורים התנגדות, PDF