English | العربية

תכנית מתאר מפורטת לסנסנה

התנגדות, מרץ 2009

‘במקום’, בשם מועצת הכפר רמאדין, הגישה ב-17.3.09 התנגדות לתכנית מתאר מפורטת להתנחלות סנסנה, הממוקמת ממזרח לכביש 38 שבגדה המערבית. מטרת התכנית לשנות את ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לשטח המיועד לפיתוח בנייה, ובכלל זה בנייה למגורים, למבני ציבור ולמתקני תשתית שונים.

בפועל כבר בוצעה בנייה רחבת היקף בשטח התכנית המופקדת, בלי היתרים ובניגוד מוחלט לתכנית המנדטורית התקפה. התכנית באה אפוא, בין היתר, לאפשר לגליזציה של בנייה לא-חוקית זאת.

תכנית המתאר המפורטת נועדה במוצהר לאפשר את הקמתה של שכונת מגורים חדשה בהתנחלות אשכולות, היא שכונת סנסנה. בפועל אין כל זיקה או קשר בין אשכולות לבין סנסנה. למעשה, התכנית יוצרת מצג שווא ולפיו סנסנה היא כביכול שכונה חדשה של אשכולות, בעוד שבפועל מדובר בהתנחלות חדשה.

שטח התכנית נמצא בסמוך לכפר הפלסטיני רמאדין, בו מתגוררים כ-6,000 תושבים, המתפרנסים בעיקר מחקלאות בעל וממרעה. האזור שבו נמצא שטח התכנית מהווה מקור פרנסה חשוב עבור 15 משפחות מהכפר, המונות כ-150 בני אדם.

דיון בהתנגדות התקיים במאי 2009.

עדכון ינואר 2012 – באופן חסר תקדים, ועדת ההתנגדויות החליטה לקבל את ההתנגדות במלואה, תוך התייחסות לטענות העיקריות בלבד. הוועדה קבעה שאין הצדקה תכנונית לתכנית המוצעת, שהציגה את סנסנה כשכונה של ההתנחלות אשכולות. הוועדה קיבלה את הטענה שקיים פוטנציאל לא ממומש ליותר מ-250 יח”ד בתוכנית המפורטת המאושרת של אשכולות, ושבנסיבות אלו אין הצדקה תכנונית לאישור תכנית מפורטת נוספת להתנחלות. כמו כן התקבלה הטענה בעניין המרחק הפיזי הניכר בין אשכולות לסנסנה (כ-3 ק”מ בקו אווירי), והוועדה קבעה בעניין זה שהתוכנית המוצעת במרחק גדול כל כך מאשכולות הקיימת סותרת את העיקרון התכנוני של בנייה צמודת דופן, שניתן לסטות ממנו רק בנסיבות יוצאות דופן, שלא התקיימו במקרה הזה.

להורדת ההתנגדות במלואה, 14.2.2013

להורדת ההתנגדות במלואה, 17.3.2009

החלטת ועדת התנגדויות סנסנה