English | العربية

תכנית פינוי בינוי ברחוב הציונות בירושלים

התנגדות

פברואר 2013

‘במקום’ סייעה לקבוצת תושבים מרחוב הציונות בירושלים להגיש התנגדות בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים לשינויים בתכנית לפינוי-בינוי, במתחם המספרים הזוגיים ברחוב. במסגרת ההתנגדות הצביעו התושבים על כשלים מהותיים בתכנית המחודשת, אשר עלולים לפגוע קשות באיכות החיים ברחוב ובאופיו.

על פי השינויים המוצעים בתוכנית החדשה, מספר המבנים החדשים בתכנית ירד מ-15 ל-11. אולם, מספר יחידות הדיור המתוכננות ברחוב יוותר בעינו, משום שיחידות הדיור אשר היו אמורות להיות בבניינים שנגרעו מן התכנית יתווספו לבנייני המגורים האחרים על ידי הגבהה ניכרת שלהם – בין שתים לארבע קומות נוספות בבנין.

עיקרי הנימוקים בהתנגדות:

  1. פרוייקט פינוי בינוי מבוסס על חישובים כלכליים שמבטיחים רווח ליזם התכנית. במילים אחרות, הפרוייקטים  מבוססים על כוחות השוק בלבד, תוך התנערות מוחלטת של רשויות המדינה מכל היבט של מימון ציבורי. שיקולים כלכליים הם שקובעים את מספר הדירות החדשות בפרוייקט ואת מספר הקומות בבניינים המתוכננים. ברחוב הציונות, למרות מאמציהם, התושבים לא קיבלו את חוות הדעת השמאית בדבר ההיתכנות הכלכלית והמקדמים הכלכליים שנקבעו ועל כן לא יודעו לגבי אופן החישוב הכלכלי וסיבותיו. התנהלות זו אינה סבירה בהתחשב בכך שהתכנית תשפיע באופן מכריע על אורח חייהם ועתידם.
  2. לא נעשה הליך של שיתוף הציבור במהלך ביצוע התיקונים לתכנית וגם לא נעשה הליך של שיתוף הציבור בהכנת התכנית כולה. שיתוף התושבים צריך לכלול שמיעת עמדותיהם בנוגע לתכנית בשלבי הכנתה, ולא רק יידוע שלהם לגבי התכנית המוגמרת.
  3. העדר תסקיר השפעה חברתית צפויה (Social Impact Assessment), כמו גם העדר תסקיר כזה בשלב מוקדם יותר בתכנון. לטענתו, מסמך כזה צריך להיות חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון, ובפרט בתכנית אשר מציעה שינוי כה דרסטי באופי השכונה ובתנאי החיים בה. 
  4. התושבים מוחים כנגד הטלת מטלות ציבוריות על היזם בתמורה לתוספת זכויות בנייה. התושבים תובעים מן העירייה לשקול שיקולים מקצועיים לגבי מצבן הקשה והמוזנח של התשתיות הציבוריות ברחוב ולממן את שיפורן, ללא קשר לתכנית הנדונה. אין לקשור בין ביצוע התכנית לבין שיפור התשתיות ברחוב. 
  5. השינויים בתכנית ייגרמו להחרפת הניגוד בין אופי המבנים החדשים לאופי הבנייה הקיימת. תוספת הקומות בתכנית המתוקנת, בהשוואה לגרסתה הקודמת, מחריפה את השינוי באופי השכונה ובאורח חיי התושבים. המתנגדים מוחים על המשך מניעת האפשרות לבחור באופציה אחרת ומתונה יותר לצורך התחדשות עירונית, כגון מסלול עיבוי-בינוי או תמ”א 38. 
  6. גריעת השטח הגובל ברחוב שטרן מהתכנית הובילה לביטול בניינים, אולם כאמור הדירות שנגרעו מהתכנית נוספו לבניינים האחרים. אנו סבורים כי ביטול הבניינים ברחוב שטרן אסור שיבוא על חשבון הבניינים ברחוב הציונות. יש להותיר את הבניינים המתוכננים ברחוב הציונות בגובהם המקורי שאף הוא בעייתי בהיבטים רבים. הגבהה נוספת של המבנים רבי הקומות המוצעים ברחוב הציונות פירושה הפקרת קביעת אופי הרחוב וצורת החיים בו לתכתיב כלכלי של כדאיות ליזם, במקום לתת מענה הולם לבעיות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות אשר תוספת הקומות מחריפה עוד יותר.

בהתנגדות נטען כי התכנית מכילה כשלים אשר לא רק שלא ישפרו את איכות החיים של התושבים המתנגדים, אלא עלולים להביא דווקא לפגיעה חמורה בתושבי השכונה כולה, בהווה ובעתיד. כשלים אלו צפויים, באם תאושר התכנית במתכונתה הנוכחית, לרוקן מתוכן את המטרה שלשמה נוצרה – להביא לשדרוג הרחוב ושיפור מצבם הפיזי של המבנים, התשתיות והתמהיל החברתי בו.

התנגדות רח’ הציונות פברואר 2013, PDF