English | العربية

תכנית “פינוי בינוי” ברחוב הציונות בירושלים

עתירה, אוקטובר 2013

בעקבות החלטה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של ירושלים לדחות התנגדות של תושבי רחוב הציונות ורחוב שטרן בשכונת קרית יובל בירושלים נגד תוכנית “פינוי-בינוי” בשכונה, הגישו התושבים, בסיוע עמותת במקום, עתירה מנהלית כנגד ההחלטה. במסגרת העתירה דרשו התושבים מבית המשפט לבטל את החלטת הוועדה ולהורות לועדה לדון מחדש בתכנית לאחר מינוי יועץ חברתי ולאחר הגשת מסקנותיו שתפורסמנה להשגות הציבור.

מידע ורקע אודות רחוב הציונות, ניתן לקרוא כאן.

מידע נוסף אודות ההתנגדות שהגישו התושבים, ניתן לקרוא כאן.

מתוך הטענות המובאות בעתירה:

  1. מימוש התכנית יהיה כרוך בפינוי עשרות תושבים מבתיהם לשם הריסתם, פיזורם בין דירות ארעיות בשכירות ולאחר מכן הקצאת דירות לשימושם בבניינים החדשים שייבנו. הדירות החדשות תהיינה בעלות מאפיינים שונים באופן קיצוני מהדיור הקיים ברחוב. הרחוב עצמו ישנה את פניו כליל, לאחר שייהרס כולו לכל אורכו וייבנה מחדש בצפיפות גבוהה.
  2. נוסף להיבט הרגשי הקשה, קיים חשש אמיתי כי תחזוקת הדירות החדשות שייבנו מכוח התכנית תהיה מעבר ליכולתם הכלכלית של התושבים הקיימים. במצב זה, כשל בגביית תשלומי דיירים יביא להדרדרות מהירה של המתחם, ולחלופין, התושבים הנוכחיים ייאלצו לעזוב את השכונה בה התגוררו במשך עשורים רבים ואף במשך כל חייהם, בחיפוש אחר דיור המתאים ליכולתם.
  3. תוצאה כזאת, שהיא נפוצה במקרים של פינוי-בינוי, תסכל את אחת ממטרותיו החשובות של מיזם פינוי בינוי והיא שיפור תנאי המחייה של תושבי השכונה הקיימים.
  4. גם אי מימוש התכנית עקב אי הסכמת התושבים נושא עמו תוצאה הרסנית, כאשר מחד, ייעוד הבניינים להריסה מביא לצניחה בהשקעה בתחזוקה, תשתיות ושיפוץ, ומאידך, התכנית אינה יוצאת לפועל, תנאי המחייה של התושבים אינם משתפרים אלא ההיפך, והמטרה של הגדלת היצע הדיור מושגת על הנייר בלבד.
  5. כל זאת ניתן למנוע באמצעות הטמעת ההיבטים החברתיים של הפרוייקט בתכנית, באמצעות עריכת תסקיר/נספח חברתי שיבחן את משמעויותיה לתושבים ואת היתכנותה החברתית.
  6. הניתוח החברתי של השפעות התכנית ראוי כי ייערך באופן מקצועי ויוצג במסמך נלווה לתכנית, כשם שנעשה בבדיקה כלכלית/שמאית, בדיקה תחבורתית, נספח סביבתי ועוד. בין היתר יש לבדוק אם תוגשם המטרה של שיפור איכות החיים לתושבים הקיימים, או שמא משיפור זה ייהנו רק הדיירים החדשים; אם היצע הדירות במבנים החדשים יתאים לצרכיהם של הדיירים הקיימים; כיצד ייראה תהליך הקליטה מחדש של הדיירים הוותיקים במתחם הבנוי מחדש, ועוד.

להורדת העתירה במלואה : רחוב הציונות – עתירה  29.10.2013