English | العربية

תעורכה בגלריה בבית האדריכל – (מ)התנגדויות לתכנון

(מ)התנגדויות לתכנון: שלושה רגעים של תכנון אלטרנטיבי

من الاعتراض الى التخطيط: ثلاث لحظات من التخطيط البديل

From objections to planning: Three moments of alternative planning

הגלריה בבית האדריכל, 18.10.2013 – 28.11.2013

התערוכה (מ)התנגדויות לתכנון מציגה מקרים בהם קבוצות תושבים, אנשי מקצוע וארגוני חברה אזרחית, הניעו מהלכים תכנוניים בהם הציעו פרשנויות וחזונות חלופיים ומתחרים למרחב העירוני, השונים מאלו שהובילו הרשויות או יזמו כוחות השוק. מקרים אלו חורגים ממציאות תכנונית בה מעורבותו של התושב בתהליך התכנון היא שולית ומתאפשרת רק בשלב הגשת ההתנגדויות.

בשלושה מקרים המוצגים בתערוכה הצליחו קבוצות תושבים, חזקות או מוחלשות, לשנות את הסיטואציה התכנונית באמצעות יוזמה של תכנון אלטרנטיבי. בשלושה אתרים המצוקה המרחבית, ואולי דווקא ההון האנושי של התושבים, הולידו פוטנציאל לשינוי מרחבי מלמטה המכוון כנגד צורות שונות של הזנחה ומחסור בשטחי ציבור ובשטחים ירוקים.

פתיחה: יום ו’ 18.10.2013 שעה 11:00

“תכנון דינמי ביוזמת התושבים- תוכניות בנות מימוש בירושלים המזרחית”  – מסמך המדניות של במקום שפורסם בתערוכה

(מ)התנגדויות לתכנון- הזמנה

(מ)התנגדויות לתכנון- שלושה רגעים של תכנון אלטרנטיבי