English | العربية

2020 הייתה שנת שיא בבצווי הריסה שהוציא המנהל האזרחי כנגד בנייה של פלסטינים בשטחי סי.

המינהל האזרחי הוציא ב-2020 797 צווי הריסה למבנים של פלסטינים בשטחי C בגדה המערבית – הנתון גבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. בשנה שקדמה לה הוצאו צווי הריסה ל-643 בתים.