English | العربية

מובלעת ביר נבאלה – צפון ירושלים

חוות דעת תכנונית

ספטמבר 2005

השטח, המכונה מובלעת ביר נבאלה, כולל חמישה כפרים פלסטינים, ומהווה חלק ממערכת אזורית בה מתקיימים יחסי גומלין מרחביים. מערכת יחסי הגומלין מהווה, למעשה, תנאי לקיומם ההדדי של היישובים השונים, התלויים וקשורים אלה באלה, ומרכזם הגיאוגרפי – העיר ירושלים. חמשת הכפרים הנכללים במובלעת ביר נבאלה, הם אל ג’יב, אל ג’ודירה, בית חנינא אל בלד, ביר-נבאלה וקלנדיה. אלו הם ישובים חקלאיים עתיקי יומין, ואוכלוסייתם מונה כ- 17,000 נפשות. בשלב הראשון של קביעת תוואי גדר ההפרדה באזור, (החלטת ממשלה מאוקטובר 2003) , תוכננה גדר עומק סביב כפרי מובלעת ביר נבאלה. לאחר פסק הדין שניתן בבג”צ 2056/04 (בית סוריק), נבחן כל התוואי המתוכנן מחדש לאור עיקרון המידתיות, ובהתאם לכך, בוטלו כל גדרות העומק שתוכננו, מלבד הגדר סביב אזור ביר נבאלה. אולם, גם לאחר השינוי, ועם קביעת גדר ההפרדה בתוואי הנוכחי, נוצרת מציאות המשנה את צפון מטרופולין ירושלים, (שגבולותיו ממזרח למערב, הישוב א- ראם, ירושלים, אזור הכפר בידו ובצפון אזור רמאללה), ממרחב תפקודי אורגאני, לאזור מבותר הבנוי כמצרף של מובלעות, גדרות ומחסומים.

חוות הדעת

בספטמבר 2005 פנה עו”ד מוחמד דחלה, בשם מועצת הכפר ביר נבאלה ל’במקום’, בבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית נלוות לעתירה לבג”צ. מטרת חוות הדעת היא לבדוק את המצב התכנוני של אזור צפון מטרופולין ירושלים, תוך התמקדות בניתוח והערכת השלכותיו התכנוניות של התוואי על תושבי חמשת הכפרים בתחומים הבאים: נגישות וחופש תנועה; פרנסה, תעסוקה וכלכלה; הון חברתי ומרקם החיים. לצורך גיבוש חוות הדעת, יצא צוות ‘במקום’ לסיורים, לבחון את השטח ולהיפגש עם האוכלוסייה. בנוסף, נאספו נתונים ממסמכים מחקריים, מצילומי אויר, ממיפוי גיאוגרפי וטופוגרפי של האזור ומתצהירי התושבים שבמובלעת. בעקבות הבדיקה שנעשתה, נמצא, שגידורם של הכפרים בתוך מובלעת הוא הרסני לתושבי הכפרים משני היבטים:

1. מן ההיבט המטרופוליני הגדר מנתקת את הכפרים מירושלים, מרכז המטרופולין וספקית השירותים העיקרית.

2. מן ההיבט המקומי הגדר מפרידה את הכפרים זה מזה, ובמקרים מסוימים מנתקת בין שני חלקים של אותו הכפר, בין בית לבית, בין משפחה למשפחה, (כך בבית חנינא, ביר נבאלה, אל ג’יב וקלנדיה).

עוד נטען, שהכפרים הפלסטינים שבמובלעת המתוכננת מצויים בסד תפקודי ותכנוני זה שנים רבות, עקב הסגרים, המחסומים וסלילת כבישים. תוואי גדר ההפרדה המוצע יסתום את הגולל על סיכויי התושבים לקיום תנאי חיים סבירים.

תוצאות

לאחר סיום כתיבת חוות דעת זו ולאחר הגשת עתירת תושבי הכפרים, פורסמו ארבעה צווי תפיסה חדשים, הבאים לשנות פעם נוספת את תוואי הגדר שבמובלעת ביר נבאלה. עיון במפות תוואי הגדר ובצווי התפיסה החדשים מגלה, שבמקרים אחדים נמנע ניתוק אדמות חקלאיות מבעליהן, אך מבחינה מהותית נותר השטח כשהיה – מובלעת מרחבית מוקפת גדר. הדיונים בבית המשפט הגבוה נערכו בהרכב של 9 שופטים. טרם התקבלה החלטה בנדון.

מובלעת ביר נבלה – חוות דעת תכנונית, PDF