English | العربية

זכויות תכנון בישראל

דין וחשבון

2005

זכויות תכנון בישראל – דיון וחשבון הכשלים והפגמים הערכיים והמערכתיים בתחום התכנון והמציאות הקשה שנוצרת בעטיים הם שהולידו את הצורך לבחון מחדש את מערכת היחסים ואת השיח בין מערכות התכנון לבין ‘צרכניהן’, והובילו את ‘במקום’ לחבר דוח מקיף שייוחד רובו ככולו לנושא זכויות התכנון. הדוח מנסה להגדיר זכויות תכנון בפעם הראשונה בישראל, לבחון את זיקתן המשפטית לזכויות האדם ולדין בישראל ולסקור ולנתח את יישומן או הפרתן של זכויות אלו.

מדיניות התכנון והעשייה התכנונית משפיעות השפעה מכרעת על איכות החיים של הפרט ושל הקהילה. אופן חלוקת משאבי הקרקע ומדיניות התכנון החלה עליהם קובעים במידה רבה את תנאי החיים ואת מרחב ההזדמנויות של אוכלוסיות וקהילות. אף על פי כן, מודל התכנון המרחבי בישראל ריכוזי ביותר, והוא אינו נגיש ואף אינו נהיר לרוב התושבים אשר לרווחתם הוא נועד. יתרה מזו, התכנון בארץ מושפע מכוחות פוליטיים ומאינטרסים כלכליים עד כדי כך שלעתים נדמה שאין הוא אלא כלי לקידום אינטרסים של בעלי הכוח בחברה. אפשר לומר במידה רבה של ודאות כי תהליכי התכנון ותוצריו אינם נתפסים כיום במונחים של זכויות הפרט וזכויות הקהילה לשוויון, לשקיפות ולשיתוף ? לא ברשויות ולא בציבור.

יתר על כן, מדיניות התכנון בישראל אחראית במידה רבה לפערים, להזנחה ולמצוקה בחלקים של החברה. מתעוררת תחושה שכאשר מדובר בקהילות מוחלשות, בעיקר באוכלוסייה הערבית ובערי הפיתוח, מופעלת מדיניות של אפליה בתכנון עד כדי פגיעה מהותית בזכויות, והיא באה לידי ביטוי בפרמטרים ובמדדים תכנוניים רבים המשפיעים על חיי היום-יום של התושבים. הדוח מציג מצבים רבים שבהם קהילות שלמות מופלות לרעה בכל הקשור בתכנון משאבי המרחב בישראל.

הכשלים והפגמים הערכיים והמערכתיים בתחום התכנון והמציאות הקשה שנוצרת בעטיים הם המניע לייסודה של עמותת ‘במקום’; הם שהולידו את הצורך לבחון מחדש את מערכת היחסים ואת השיח בין מערכות התכנון לבין ‘צרכניהן’, והובילו את עמותת ‘במקום’ לחבר דוח מקיף שייוחד רובו ככולו לנושא זכויות התכנון. הדוח מנסה להגדיר זכויות תכנון בפעם הראשונה בישראל, לבחון את זיקתן המשפטית לזכויות האדם ולדין בישראל ולסקור ולנתח את יישומן או הפרתן של זכויות אלו.

הדו”ח המלא, PDF