English | العربية

התנגדויות

חוק התכנון והבנייה בישראל אינו מחייב את שיתוף הציבור בהליך התכנון עצמו, אך משהושלמה תכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית להגיש לה התנגדות. לעיתים קרובות נודע על יוזמות בנייה ופיתוח אשר עלולות לפגוע קשות בתושבים וכדי לנסות למנוע את הנזק, ניתן להיעזר בהתנגדות. הציבור יכול להתנגד לכל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אך אינו רשאי להתנגד לתכניות מתאר ארציות. לפרטים נוספים ראו דפי מידע באתר.

התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז

פברואר 2023 עמותת במקום הגישה התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז, הידועה בכינויה “סיליקון ואדי”. התכנית משתרעת על שטח של כ-79 דונם בלב שכונת ואדי אלג’וז בירושלים המזרחית, שכונה מרכזית הנושקת למע”ר מזרח ולעיר העתיקה, ומציעה בעצם מתחם הייטק בלב שכונת מגורים. טענות שהועלו בהתנגדות: מתחם הייטק לא מתאים לשכונת מגורים תמהיל עירוב …

העתיד של שדה דב: מרחב עירוני חדשני ושוקק חיים

התפרסם ב’הארץ’ יולי 2019

התייחסות להתנגדות המשותפת שהגישו במקום ומרכז הגר להיעדר דיור בר השגה בתכנית שדה דב בכתבה בהארץ.

 

התנגדות עמותת ‘במקום’ לתכנית “לוד – הרובע המערבי”

התנגדות, יולי 2017

ב20 ביולי עמותת ‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית ותמ”ל ‘לוד-רובע מערבי’ כיוון ש: התכנית סותרת את תכנית המתאר של העיר לוד, ועלולה למנוע את מימוש חזון ההתחדשות העירונית הכלול בה; התכנית חוזרת על טעויות שנעשו כשנבנו שכונות הלוויין הראשונות של העיר לוד וגרמו לבריחת אוכלוסייה אליהן על חשבון העיר הקיימת; התכנית גדולה מידי ולא מותאמת ליכולת הנשיאה של העיר הקיימת; התכנית עלולה לעקב תהליכים עדינים של התחדשות עירונית הנחוצים כל-כך בעיר הוותיקה; התכנית מציעה להקים שכונה בגודל של עיר שלמה שתהווה תחרות לא הוגנת לעיר לוד המשוועת למהפך ולהתחדשות; הבינוי המוצע, אשר למעלה ממחציתו מוצע במבנים גבוהים ואף במגדלים, אינו מתאים למגורים של 80% מאוכלוסיית ישראל, בשל עלויות מגורים גבוהות.

תושבי אבו גוש מתנגדים לתכנית המתאר החדשה לכפר

הודעה לעיתונות, 15 לפברואר 2015

עשרות תושבי אבו גוש הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז ירושלים את התנגדותם לתכנית המתאר החדשה ליישוב. התכנית החדשה תחליף את התכנית הקודמת לכפר, שהוכנה לפני יותר מעשרים שנה, בשנת 1993.

תכנית מתאר לעיר קלנסווה

התנגדות, 6 בספטמבר 2011

‘במקום’, יחד עם תושבי קלנסוה והמרכז הערבי לתכנון, הגישו ב 6.9.11 התנגדות לתכנית מתאר חדשה לעיר. בנוסף להתנגדות הזו הוגשו עוד כ-1500 התנגדויות פרטניות של התושבים ושל עיריית קלנסוה.

מתחם יצחק אלחנן מרכז

חוות דעת תכנונית, 2004

תושבים משכונת כרם ישראל בתל אביב גילו, למורת רוחם, שבצמידות לבתיהם מתוכננת הקמתו של מגדל מגורים בן 28 קומות, ופנו ל’במקום’ בבקשה לסיוע. בעזרת צוות של אנשי מקצוע הפעילים בהתנדבות ב’במקום’, נערכו שני מפגשי שיתוף ציבור שבמסגרתם הוצגה התכנית לתושבים, ונעשה ניסיון לתת מענה לשאלות התושבים ולאתר את צרכיהם. לאחר שנפגש הצוות גם עם המתכננים האחראים על התכנית בעיריית תל-אביב ובמחוז תל אביב, ערכה ‘במקום’ חוות דעת תכנונית המתנגדת לתכנית, שצורפה להתנגדות שהגישו התושבים לוועדת המשנה להתנגדויות במחוז תל-אביב.